სატესტო რეჟიმი
+განცხადების დამატება
geo
 • eng
 • rus

ამ განცხადების ვადა ამოიწურა

სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

თბილისი გამოქვეყნდა 11/10/2017 ბოლო ვადა: 23/10/2017 ვაკანტური ადგილები 1 ხელფასი 1440

+ ბონუსი
მინ. გამოცდილება 2 წელი

პოზიციის დასახელება: ადმინისტრაციის ბუღალტრული აღრიცხვა-ანგარიშგების განყოფილების მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი – მთავარი ბუღალტერი

 

ფუნქციები

 • განყოფილებებზე დაკისრებული ამოცანების შესრულება, საქმიანობის სწორად წარმართვა და კოორდინაცია
 • შრომის დისციპლინის კონტროლის განხორციელება
 • მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად დეპარტამენტში ბუღალტრული აღრიცხვა-ანგარიშგების საქმიანობას წარმართვა
 • დეპარტამენტის ბიუჯეტის პროექტის მომზადებაში მონაწილეობის მიღება ადმინისტრაციის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის მოადგილესთან კოორდინაციით და საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროსადმი წარდგენა
 • კომპეტენციის ფარგლებში დეპარტამენტის საშტატო ნუსხისა და ხელფასის ფონდის განსაზღვრაში მონაწილეობის მიღება ადმინისტრაციის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის მოადგილესთან კოორდინაციით
 • დადგენილი წესით დეპარტამენტის საჯარო მოსამსახურეთა შრომის ანაზღაურების ორგანიზება
 • დეპარტამენტის საფინანსო და საბუღალტრო საქმიანობას კანონმდებლობის შესაბამისად წარმართვა
 • დეპარტამენტის ფინანსური და არაფინანსური აქტივების, მოთხოვნების, ვალდებულებებისა და კაპიტალის აღრიცხვა-ანგარიშგების წარმოება
 • დეპარტამენტის ამოცანებისა და ფუნქციების შესრულების მიზნით ფინანსური სახსრების მართვის ორგანიზებაში მონაწილეობის მიღება ადმინისტრაციის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის მოადგილესთან კოორდინაციით
 • კომპეტენციის ფარგლებში დეპარტამენტის უფროსის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტების პროექტის მომზადება
 • დეპარტამენტში უნაღდო ფულადი ოპერაციების წარმოება
 • მაკონტროლებელ ორგანოებთან მუშაობა, მათთვის მოთხოვნილი ინფორმაციისა და ფინანსური დოკუმენტაციის მომზადება/მიწოდება
 • დეპარტამენტში წარმოებული საბუღალტრო დოკუმენტაციისა და გადარიცხვების შესაბამისობის უზრუნველყოფა მოქმედ კანონმდებლობასთან
 • საბუღალტრო ანგარიშგების (ბალანსის) შედგენა და დანიშნულებისამებრ წარდგენა
 • ხელმძღვანელის მიერ, კომპეტენციის ფარგლებში გაცემული დამატებითი დავალებების შესრულება და მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილ ფარგლებში, დაკისრებული ფუნქციებისა და ამოცანების შესრულების მიზნით სხვა უფლებამოსილებების განხორციელება
   

საკონკურსო თემატიკა

 • საქართველოს კონსტიტუცია
 • საქართველოს საგადასახადო კოდექსი
 • საქართველოს კანონი „გრანტების შესახებ“
 • საქართველოს კანონი „მკაცრი აღრიცხვის ფორმების შესახებ“
 • საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 28 დეკემბრის №1321 ბრძანება „ავტონომიური რესპუბლიკების ბიუჯეტებისა და ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების ბიუჯეტების დაფინანსებაზე მყოფი ორგანიზაციების ბუღალტრული აღრიცხვის შესახებ ინსტრუქციის დამტკიცების შესახებ“
 • საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 25 აგვისტოს №672 ბრძანება „საქართველოს საბიუჯეტო კლასიფიკაციის დამტკიცების თაობაზე“
 • საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2002 წლის 31 დეკემბრის №439 ბრძანება „საბიუჯეტო ორგანიზაციების ძირითადი აქტივების ფიზიკური ცვეთის ნორმებისა      და მათი ბუღალტრულ აღრიცხვაში ასახვისშესახებ“ ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე“
 • საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2011 წლის 4 თებერვლის №49 ბრძანება „საბიუჯეტო ორგანიზაციების სალაროს ორგანიზებისა და ოპერაციების წარმოების წესის შესახებ“ ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე“
 • საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 23 ივლისის №605  „საბიუჯეტო ორგანიზაციებში ქონების, მოთხოვნებისა და ვალდებულებების ინვენტარიზაციის ჩატარების წესის“ დამტკიცების შესახებ“
 • საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2014 წლის 31 დეკემბრის №424 ბრძანება „სახელმწიფო ხაზინის მომსახურებაზე მყოფი ორგანიზაციების მიერ გადახდების განხორციელების წესის შესახებ ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე“
 • საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2005 წლის 5 აპრილის №220 ბრძანება „დაქირავებულისათვის გადახდილი სამივლინებო ხარჯების ნორმების განსაზღვრის შესახებ“
 • საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 23 დეკემბრის №572 დადგენილება „საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს დებულების დამტკიცების შესახებ“
 • საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრის 2013 წლის 10 მაისის №26 ბრძანება „საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულების – გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის დებულების დამტკიცების შესახებ“
 • საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრის 2015 წლის 30 ივნისის №204 ბრძანება „საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება – გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის ტერიტორიული ორგანოების დებულებების დამტკიცების შესახებ“

 

დამატებითი მოთხოვნები

 • საჯარო სამსახურში ან/და საჯარო სამართლის იურიდიულ პირში საფინანსო სფეროში ან/და ბუღალტრად მუშაობის არანაკლებ 2-წლიანი გამოცდილება
 • საბუღალტრო პროგრამაში მუშაობის გამოცდილება
 • სახელმწიფო ხაზინის ელექტრონული მომსახურების სიტემაში მუშაობის გამოცდილება

 

თანამდებობრივი სარგო: 1800 ლარი (ხელზე ასაღები:  1440 ლარი)

 

ვაკანსიის შესახებ დამატებითი ინფორმაციისათვის იხილეთ ბმული:

https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/45322?active=1

 

შენიშვნა: ეს არის საჯარო სექტორის ვაკანსია, ამიტომ კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად პირველ რიგში რეგისტრაცია უნდა გაიაროთ  http://www.hr.gov.ge -ზე და შეავსოთ თქვენი რეზიუმე.  ამის შემგედ  hr.gov.ge  -ზე  გახსენით თქვენთვის სასურველი ვაკანსია და დააჭირეთ ღილაკს  "გააკეთე განაცხადი ვაკანსიაზე".

 
გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი
51-100
თანამშრომელი

გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი

    საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება -... მეტის ნახვა ...

განცხადებები 0

გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი

ვაკანსიები, vakansiebi, ვაკანსია, დასაქმება, dasaqmeba, vakansia
რეგისტრაცია

აირჩიეთ რეგისტრაციის ტიპი


ფეისბუქით რეგისტრაცია
ან


Warning: Illegal string offset 'agree_terms' in /var/www/html/res/smarty/templates_c/02c00e6be497b79e8a84255ac801295e88eb969e.file.popup.tpl.php on line 79

Warning: Illegal string offset 'agree_terms' in /var/www/html/res/smarty/templates_c/02c00e6be497b79e8a84255ac801295e88eb969e.file.popup.tpl.php on line 79Warning: Illegal string offset 'name' in /var/www/html/res/smarty/templates_c/02c00e6be497b79e8a84255ac801295e88eb969e.file.popup.tpl.php on line 87

Warning: Illegal string offset 'email' in /var/www/html/res/smarty/templates_c/02c00e6be497b79e8a84255ac801295e88eb969e.file.popup.tpl.php on line 95

Warning: Illegal string offset 'confirm_email' in /var/www/html/res/smarty/templates_c/02c00e6be497b79e8a84255ac801295e88eb969e.file.popup.tpl.php on line 103

Warning: Illegal string offset 'password' in /var/www/html/res/smarty/templates_c/02c00e6be497b79e8a84255ac801295e88eb969e.file.popup.tpl.php on line 110
წესებს
წესებს
ვაკანსიები, vakansiebi, ვაკანსია, დასაქმება, dasaqmeba, vakansia
ავტორიზაცია

აირჩიეთ ავტორიზაციის ტიპი