სატესტო რეჟიმი
+განცხადების დამატება
geo
 • eng
 • rus

ამ განცხადების ვადა ამოიწურა

სახელწიფო შესყიდვების დეპარტამენტის საერთაშორისო შესყიდვების სამმართველოს უფროსი

თბილისი გამოქვეყნდა 02/10/2017 ბოლო ვადა: 12/10/2017 ვაკანტური ადგილები 1 ხელფასი 1401

+ ბონუსი
მინ. გამოცდილება 2 წელი

ფუნქციები

 • სამმართველოს საქმიანობის ხელმძღვანელობა;
 • სამმართველოს თანამშრომელთა მიერ სამსახურებრივი მოვალეობების შესრულების კონტროლი, მათზე დავალებებისა და მითითებების მიცემა;
 • დეპარტამენტის უფროსისთვის სამმართველოს მიერ გაწეული მუშაობის თაობაზე ანგარიშის წარდგენა;
 • სამმართველოს მოკლე, საშუალო და გრძელვადიანი გეგმების შემუშავება და მონიტორინგი;
 • სამმართველოს ძლიერი და სუსტი მხარეების ანალიზის შედეგად გამოვლენილი ხარვეზების გამოსასწორებლად რეკომენდაციების მომზადება და მათი განხორციელების ხელშეწყობა;
 • სამმართველოს საქმიანობის ანგარიშების მომზადება;
 • სამმართველოში მიღებული გადაწყვეტილებებისა და სამმართველოზე დაკისრებული დავალებების შესრულების ზედამხედველობა;
 • სამმართველოს თანამშრომელთა შორის ფუნქციების გადანაწილება. მათ მიერ ამ ფუნქციების შესრულების ზედამხედველობა. თანამშრომელთა საქმიანობის პერიოდულ შეფასება და მათი პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა;
 • შესყიდვების გეგმის მიხედვით, საქონლისა და მომსახურების არაელექტრონული წესით საერთაშორისო შესყიდვის პროცედურების წარმოების წარმართვა და კოორდინაცია;
 • ბაზრის კვლევაზე, მიწოდების სავარაუდო ვადების დადგენაზე და სხვა მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარებაზე კონტროლის განხორციელება;
 • არაელექტრონული საერთაშორისო შესყიდვების ხელშეკრულებებისა და მათში ცვლილებების პროექტების მომზადებაზე ზედამხედველობა;
 • კომპეტენციის ფარგლებში სახელმწიფო შესყიდვებთან დაკავშირებული დოკუმენტების პროექტებისა და სახელმწიფო შესყიდვების ხელშეკრულებების პროექტების ვიზირება;
 • შესყიდვების, მონიტორინგისა და ანალიზის სამმართველოში ელექტრონული ბაზის წარმოებისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში წარდგენისათვის სათანადო დოკუმენტაციის მიწოდება;
 • დეპარტამენტის უფროსისა და უფროსის მოადგილის მიერ მიღებული გადაწყვეტილებებისა და გაცემული დავალებების შესრულების ზედამხედველობა.;დამატებითი 
 • კომპეტენციის ფარგლებში დოკუმენტების თარგმნა.

 

საკონკურსო თემატიკა

 •  საქართველოს კონსტიტუცია (ზოგადი ცოდნა);
 • საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი;
 • ,,საჯარო სამსახურის შესახებ” საქართველოს კანონი (ზოგადი ცოდნა);
 • ,,სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ” საქართველოს კანონი;
 • საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი (გარდა მეოთხე, მეხუთე და მეექვსე წიგნებისა);
 • „საერთაშორისო კერძო სამართლის შესახებ“ საქართველოს კანონი;
 • ,,საჯარო დაწესებულებაში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“ საქართველოს კანონი;
 • „სახელმწიფო საიდუმლოების შესახებ“ საქართველოს კანონი;
 • ,,საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს დებულების დამტკიცების შესახებ” საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 22 ნოემბრის №297 დადგენილება;
 • „სახელმწიფო საიდუმლოების შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრულ სახელმწიფო საიდუმლოებასთან დაკავშირებული სახელმწიფო შესყიდვების ობიექტების ნუსხისა და შესყიდვების განხორციელების წესის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 11 ივლისის №321 დადგენილება;
 • „სახელმწიფო საიდუმლოების შესახებ“ საქართველოს კანონის ამოქმედებასთან დაკავშირებული ნორმატიული აქტების დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 24 სექტემბრის №507 დადგენილება;
 • ,,საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სახელმწიფო შესყიდვების დეპარტამენტის დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს თავდაცვის მინისტრის 2015 წლის 29 სექტემბრის №31 ბრძანება.

 

დამატებითი მოთხოვნები

 • უმაღლესი განათლება (სასურველია მაგისტრის ხარისხი) ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან რომელიმე საგანმანათლებლო კვალიფიკაციით:
 1.    ბიზნესის ადმინისტრირება (სპეციალობა: საბუღალტრო აღრიცხვა; მარკეტინგი; მენეჯმენტი; ფინანსები);
 2.    ინჟინერია (სპეციალობა: კომპიუტინგი/ინფორმატიკა; ხელსაწყოთმშენებლობა, ავტომატიზაცია და მართვის სისტემები; საინჟინრო ფიზიკა; ენერგეტიკა და ელექტროინჟინერია; მშენებლობა; ტრანსპორტი; მექანიკის ინჟინერია და ტექნოლოგია; სამრეწველო ინჟინერია და ტექნოლოგია; ქიმიური და ბიოლოგიური ინჟინერია; მასალათმცოდნეობა; გარემოს ინჟინერია და უსაფრთხოება; სამთო და გეოინჟინერია; საჰაერო ტრანსპორტის ექსპლუატაცია);
 3.    მეცნიერება/საბუნებისმეტყველო მეცნიერებანი (სპეციალობა: მათემატიკა; ფიზიკა; ქიმია; ბიოლოგია/სიცოცხლის შემსწავლელი მეცნიერებანი/გამოყენებითი ბიომეცნიერებები; გეოგრაფია; გეოლოგია; საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა დარგთაშორისი, მათ შორის, ქვედარგის/სპეციალიზაციის შესაბამისი მოდიფიცირებით; ელექტრული და ელექტრონული ინჟინერია);
 4.    სამართალი (სპეციალობა: სამართალმცოდნეობა; საერთაშორისო სამართალი; კერძო/ბიზნეს სამართალი; სისხლის სამართალი; საჯარო სამართალი);
 5.    სოციალური მეცნიერებები (სპეციალობა: ეკონომიკა; პოლიტიკის მეცნიერება; საზოგადოებრივი გეოგრაფია; საერთაშორისო ურთიერთობები);
 6.    ჯანდაცვა (სპეციალობა: მედიცინა; ფარმაცია; საზოგადოებრივი ჯანდაცვა; ფიზიკური მედიცინა და რეაბილიტაცია);
 7.    ჰუმანიტარული მეცნიერებანი (სპეციალობა: ისტორია; ფილოლოგია, მათ შორის, ქვედარგის/სპეციალიზაციის შესაბამისი მოდიფიცირებით);
 8.    მიმართულებათაშორისი დარგები ან სპეციალობები (სპეციალობა: არქიტექტურა; ეკოლოგია/გარემოსმცოდნეობა; თავისუფალი მეცნიერებები; საჯარო მმართველობა; საზღვაოსნო მეცნიერებები (საზღვაო ნავიგაცია/გემის მექანიკა/გემის ელექტრომექანიკა); თავდაცვა და უსაფრთხოება; სამხედრო მეცნიერება, შესაბამისი ქვედარგის/სპეციალიზაციის დაკონკრეტებით; სტატისტიკა; ტურიზმი; ჯანმრთელობის მეცნიერებები; ურბანისტიკა).
 • სამუშაო გამოცდილება შესყიდვების, ბიზნესის ადმინისტრირების, სამართლის ან საჯარო მმართველობის სფეროში – 2 წელი;
 • ხელშეკრულებებზე მუშაობის გამოცდილება;
 • სამართლებრივ აქტებზე მუშაობის გამოცდილება;
 • საერთაშორისო კომერციული ტერმინების „ინკოტერმსი” ცოდნა;
 • სასურველია ინგლისური ან რუსული ენებიდან ერთ-ერთის ცოდნა – A2 დონე.

 

თანამდებობრივი სარგო: 1752 ლარი (ხელზე ასაღები:  1401 ლარი)

 

ვაკანსიის შესახებ დამატებითი ინფორმაციისათვის იხილეთ ბმული:

https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/44994?active=1

 

შენიშვნა: ეს არის საჯარო სექტორის ვაკანსია, ამიტომ კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად პირველ რიგში რეგისტრაცია უნდა გაიაროთ  http://www.hr.gov.ge -ზე და შეავსოთ თქვენი რეზიუმე.  ამის შემგედ  hr.gov.ge  -ზე  გახსენით თქვენთვის სასურველი ვაკანსია და დააჭირეთ ღილაკს  "გააკეთე განაცხადი ვაკანსიაზე".

 
საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო
1000-ზე მეტი
თანამშრომელი

საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო

საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო არის საქართველოს კონსტიტუციის, „საქართველოს მთავრობის სტრუქტურის,... მეტის ნახვა ...

განცხადებები 0

საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო

ვაკანსიები, vakansiebi, ვაკანსია, დასაქმება, dasaqmeba, vakansia
რეგისტრაცია

აირჩიეთ რეგისტრაციის ტიპი


ფეისბუქით რეგისტრაცია
ან


Warning: Illegal string offset 'agree_terms' in /var/www/html/res/smarty/templates_c/02c00e6be497b79e8a84255ac801295e88eb969e.file.popup.tpl.php on line 79

Warning: Illegal string offset 'agree_terms' in /var/www/html/res/smarty/templates_c/02c00e6be497b79e8a84255ac801295e88eb969e.file.popup.tpl.php on line 79Warning: Illegal string offset 'name' in /var/www/html/res/smarty/templates_c/02c00e6be497b79e8a84255ac801295e88eb969e.file.popup.tpl.php on line 87

Warning: Illegal string offset 'email' in /var/www/html/res/smarty/templates_c/02c00e6be497b79e8a84255ac801295e88eb969e.file.popup.tpl.php on line 95

Warning: Illegal string offset 'confirm_email' in /var/www/html/res/smarty/templates_c/02c00e6be497b79e8a84255ac801295e88eb969e.file.popup.tpl.php on line 103

Warning: Illegal string offset 'password' in /var/www/html/res/smarty/templates_c/02c00e6be497b79e8a84255ac801295e88eb969e.file.popup.tpl.php on line 110
წესებს
წესებს
ვაკანსიები, vakansiebi, ვაკანსია, დასაქმება, dasaqmeba, vakansia
ავტორიზაცია

აირჩიეთ ავტორიზაციის ტიპი