სატესტო რეჟიმი
+განცხადების დამატება
geo
 • eng
 • rus

ამ განცხადების ვადა ამოიწურა

ბუღალტერი

თბილისი გამოქვეყნდა 15/09/2017 ბოლო ვადა: 28/09/2017 ვაკანტური ადგილები 1 ხელფასი 688

+ ბონუსი
მინ. გამოცდილება 2 წელი

ფუნქციები

 •   დეპარტამენტის მოსამსახურეთა ფინანსური და მატერიალურ-ტექნიკურ უზრუნველყოფა;
 • დეპარტამენტის მიერ დასახულ კონკრეტულ მიმართულებათა მიხედვით დეპარტამენტის ბიუჯეტის ფორმირება;
 •  დამტკიცებულ ასიგნებათა ფარგლებში, დეპარტამენტის ფინანსურ ვალდებულებათა შესრულება;
 •  დეპარტამენტის საფინანსო სისტემის სრულყოფასთან დაკავშირებული ნორმატიული აქტების, ინსტრუქციებისა და მეთოდური მითითებების პროექტების მომზადებაში მონაწილეობის მიღება;
 •  დეპარტამენტის ბუღალტრული აღრიცხვისა და ანგარიშგების განხორციელება, ნაერთი ანგარიშგების შედგენა და დადგენილ ვადებში აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროში წარდგენა;
 •  დეპარტამენტის ფუნქციებისა და ამოცანების შესასრულებლად აუცილებელი სახსრების, მოწყობილობებისა და ინვენტარის შეძენის თაობაზე დეპარტამენტის ხელმძღვანელობის წინაშე შესაბამისი შუამდგომლობის წარდგენა; 
 •  აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტით განსაზღვრული ასიგნებების ფარგლებში „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ” საქართველოს კანონის შესაბამისად, დეპარტამენტის საჭიროებისათვის საქონლის, მომსახურებისა და სამუშაოთა შესყიდვების დაგეგმვა, ორგანიზაცება და განხორციელება;
 •  დეპარტამენტის მიერ განხორციელებული "სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ" საქართველოს კანონით გათვალისწინებული ანგარიშგების წარმოება;
 •  დეპარტამენტის უძრავი და მოძრავი ქონების განაწილება და კონტროლი;
 •  დეპარტამენტის უძრავი და მოძრავი ქონების მიღება, აღრიცხვა და დასაწყობება;
 •  შენობა-ნაგებობის, საინჟინრო სისტემისა და კომუნიკაციების ტექნიკური მომსახურება, მათი ექსპლუატაცია, სანიტარიულ-ჰიგიენური, სახანძრო უსაფრთხოების ნორმების დაცვის ორგანიზება;
 •  საქონლის, მომსახურების ან/და სამუშაოების ტექნიკური აღწერილობის განსაზღვრის და სავარაუდო ფასის დადგენის მიზნით ბაზრის მოკვლევის კოორდინაცია და კონტროლი;
 • სატენდერო დოკუმენტაციის მომზადებასა და სატენდერო წინადადებების განხილვაში მონაწილეობის მიღება და მათი დეპარტამენტის ხელმძღვანელობისათვის გაცნობა, შესაბამისი წერილების მომზადება, ასევე ტენდერთან დაკავშირებული სხვა პროცედურების განხორციელება;
 •  ერთიან ელექტრონულ სისტემაში დოკუმენტების კანონმდებლობით დადგენილ ვადებში ატვირთვის და შესაბამისი სტატუსების მინიჭების კოორდინაცია და კონტროლი;
 •  ხაზინის ელექტრონულ სისტემაში დამატებული ვალდებულების, მოთხოვნის, განაცხადის, ხელშეკრულების დამოწმება;
 •  გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიშის წარდგენა (კვარტალურად, წლიურად, მოთხოვნისამებრ);
 •  დეპარტამენტის თავმჯდომარის რეზოლუციის შესაბამისად, შემოსულ წერილებზე სათანადო რეაგირება;
 •  სამსახურებრივ საკითხებზე დეპარტამენტის თავმჯდომარის ცალკეული დავალებების შესრულება; 
 •  კანონმდებლობით გათვალისწინებული სხვა ფუნქციების განხორციელება.

 

საკონკურსო თემატიკა

 •  საქართველოს კონსტიტუცია;
 •  საქართველოს ორგანული კანონი „საქართველოს შრომის კოდექსი“;
 •  საქართველოს კანონი „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“;
 •  საქართველოს კანონი „საგადასახო კოდექსი“;
 •  საქართველოს კანონი „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“;
 •  საქართველოს კანონი „საჯარო სამსახურის შესახებ“;
 •  საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 28 დეკემბრის №1321 ბრძანება „ავტონომიური რესპუბლიკების ბიუჯეტებისა და ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების ბიუჯეტების დაფინანსებაზე მყოფი ორგანიზაციების ბუღალტრული აღრიცხვის შესახებ ინსტრუქციის დამტკიცების შესახებ “;
 •  საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2012 წლის 6 ივლისის N225 ბრძანება „სახელმწიფო ხაზინის ელექტრონული მომსახურების სისტემის შესახებ“ ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე“;
 •  საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 23 ივლისის N605 ბრძანება „საბიუჯეტო ორგანიზაციებში ქონების მოთხოვნებისა და ვალდებულებების ინვენტარიზაციის ჩატარების წესის“ დამტკიცების შესახებ“;
 •  საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 25 აგვისტოს № 672 ბრძანება ,,საქართველოს საბიუჯეტო კლასიფიკაციის დამტკიცების თაობაზე“;
 •  სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 10 თებერვლის N2 ბრძანება „შემსყიდველი ორგანიზაციის ანგარიშგების წესის დამტკიცების შესახებ“;
 •  საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2014 წლის 31 დეკემბრის №424ბრძანება ,,სახელმწიფო ხაზინის მომსახურებაზე მყოფი ორგანიზაციების მიერ გადახდების განხორციელების წესის შესახებ ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე“;
 •  აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუცია;
 •  აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის 2014 წლის 7 აგვისტოს №34 დადგენილება ,,აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის იუსტიციის დეპარტამენტის დებულების დამტკიცების შესახებ“.

 

დამატებითი მოთხოვნები

 •   საჯარო სამსახურში მუშაობის 2 წლის გამოცდილება (ბუღალტერიის, სახელმწიფო ხაზინის ელექტრონული მომსახურების სისტემისა და შესყიდვების სფეროში);
 • საქართველოს სახელმწიფო ხაზინის ელექტრონულ - „eTreasury“ და „ORIS“-ის პროგრამებთან მუშაობის გამოცდილება;
 •  საოფისე პროგრამების ცოდნა (Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Office Outlook).
 1.  ეფექტური კომუნიკაციის უნარი;
 2.  ცვლილებებისა და სიახლეების ინიციირების უნარი; 
 3.  დამოუკიდებელი მუშაობის უნარი;
 4.  გუნდური მუშაობის უნარი;
 5.  კომპლექსური აზროვნება;
 6.  დროის ეფექტიანი მართვა;
 7.  საქმის დაგეგმვისა და ორგანიზების უნარი;
 8. ინფორმაციის შეგროვებისა და ანალიზის უნარი. 

 

თანამდებობრივი სარგო:  860  ლარი (ხელზე ასაღები: 688 ლარი )

 

დამატებითი ინფორმაციისათვის იხილეთ ბმული: 

https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/45002?active=1

 
აფხაზეთის იუსტიციის დეპარტამენტი
51-100
თანამშრომელი

აფხაზეთის იუსტიციის დეპარტამენტი

    აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის იუსტიციის დეპარტამენტი (შემდგომში -დეპარტამენტი) არის აფხაზეთის... მეტის ნახვა ...

განცხადებები 0

აფხაზეთის იუსტიციის დეპარტამენტი

ვაკანსიები, vakansiebi, ვაკანსია, დასაქმება, dasaqmeba, vakansia
რეგისტრაცია

აირჩიეთ რეგისტრაციის ტიპი


ფეისბუქით რეგისტრაცია
ან


Warning: Illegal string offset 'agree_terms' in /var/www/html/res/smarty/templates_c/02c00e6be497b79e8a84255ac801295e88eb969e.file.popup.tpl.php on line 79

Warning: Illegal string offset 'agree_terms' in /var/www/html/res/smarty/templates_c/02c00e6be497b79e8a84255ac801295e88eb969e.file.popup.tpl.php on line 79Warning: Illegal string offset 'name' in /var/www/html/res/smarty/templates_c/02c00e6be497b79e8a84255ac801295e88eb969e.file.popup.tpl.php on line 87

Warning: Illegal string offset 'email' in /var/www/html/res/smarty/templates_c/02c00e6be497b79e8a84255ac801295e88eb969e.file.popup.tpl.php on line 95

Warning: Illegal string offset 'confirm_email' in /var/www/html/res/smarty/templates_c/02c00e6be497b79e8a84255ac801295e88eb969e.file.popup.tpl.php on line 103

Warning: Illegal string offset 'password' in /var/www/html/res/smarty/templates_c/02c00e6be497b79e8a84255ac801295e88eb969e.file.popup.tpl.php on line 110
წესებს
წესებს
ვაკანსიები, vakansiebi, ვაკანსია, დასაქმება, dasaqmeba, vakansia
ავტორიზაცია

აირჩიეთ ავტორიზაციის ტიპი