სატესტო რეჟიმი
+განცხადების დამატება
geo
 • eng
 • rus

ამ განცხადების ვადა ამოიწურა

გამგებლის წარმომადგენელი კასუმლოს  ადმინისტრაციულ ერთეულში

მარნეული გამოქვეყნდა 18/08/2017 ბოლო ვადა: 01/09/2017 ვაკანტური ადგილები 1 ხელფასი 800

+ ბონუსი
მინ. გამოცდილება 0 წელი

პოზიციის დასახელება: გამგებლის წარმომადგენელი კასუმლოს  ადმინისტრაციულ ერთეულში - შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი

 

დამსაქმებელი: მარნეულის მუნიციპალიტეტის გამგეობა

 

ფუნქციები

 • შესაბამისი ადმინისტრაციული ერთეულის ტერიტორიაზე ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების მიერ მიღებული გადაწყვეტილებათა შესრულების მიმდინარეობის კონტროლი და ინფორმაციის გამგებლისათვის წარდგენა;
 • ადმინისტრაციული ერთეულის მოსახლეობის საკრებულოსთან, გამგეობასთან და ადგილობრივი თვითმმართველობის თანამდებობის პირებთან კავშირის უზრუნველყოფა;
 • გამგებლისათვის შესაბამის ადმინისტრაციულ ერთეულში არსებული პრობლემებისა და მათი შესაძლო გადაწყვეტის გზების შესახებ წინადადებების წარდგენა;
 • სტატისტიკურ და სხვა მონაცემთა შეგროვების, ადგილობრივი თვითმმართველობის სამართლებრივი აქტების მოსახლეობისათვის გაცნობის უზრუნველყოფა;
 • ადმინისტრაციული ერთეულის მოსახლეობის გამოკითხვის და სახალხო განხილვების ჩატარების ორგანიზება;
 • მოქალაქეებზე საქონლის ადგილწარმოშობის და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა ცნობების გაცემა;
 • თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის პროექტის შედგენაში მონაწილეობის მიღება, ადმინისტრაციულ ერთეულში ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დასაფინანსებელი ღონისძიებების შესახებ წინადადებების მომზადება, ადმინისტრაციული ერთეულის მოსახლეობისათვის ბიუჯეტის პროექტის გაცნობის და საჯარო განხილვების ორგანიზება, ბიუჯეტის პროექტთან დაკავშირებით მოსახლეობის შენიშვნებისა და წინადადებების სისტემატიზაცია და გამგებლისთვის მიწოდება;
 • ადმინისტრაციულ ერთეულში ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დაფინანსებული პროგრამებისა და ღონისძიებების განხორციელების მიმდინარეობის კონტროლი და შესაბამისი ინფორმაციის გამგებლისა და საკრებულოსთვის პერიოდულად წარდგენა;
 • ადმინისტრაციულ ერთეულში ინვესტირების მიმართულებების და მიზნობრივი პროგრამების შესახებ წინადადებების მომზადება, მათი განხორციელების უზრუნველყოფა;
 • საფინანსო ბალანსების, მოთხოვნისა და მიწოდების თანაფარდობებისა და ადმინისტრაციული ერთეულის სხვა დოკუმენტების მომზადებაში მონაწილეობის მიღება;
 • ადმინისტრაციულ ერთეულში არსებული თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული ქონებით სარგებლობისა და მისი განკარგვის საკითხებზე წინადადების შემუშავება;
 • ადმინისტრაციულ ერთეულში თვითმმართველი ერთეულის ქონების აღრიცხვის ზედამხედველობა, ამ ქონების დაცვისა და მიზნობრივ გამოყენების კონტროლი;
 • ადმინისტრაციული ერთეულის ტერიტორიის ზონებად დაყოფის, მათი საზღვრების დადგენისა და შეცვლის, დასახლებების ქუჩების, მოედნების სახელდებისა და ნუმერაციის შესახებ წინადადებების მომზადება;
 • ადმინისტრაციული ერთეულის სივრცით-ტერიტორიულ დაგეგმვაში მონაწილეობა, ადმინისტრაციული ერთეულის სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმვის ნორმებისა და წესების, მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის, განაშენიანების რეგულირების გეგმის, დასახლებათა ტერიტორიების გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების წესების და ტერიტორიის კეთილმოწყობისა და საინჟინრო ინფრასტრუქტურის განვითარების პროგრამათა პროექტების მომზადებაში მონაწილეობის მიღება;
 • ადმინისტრაციული ერთეულის ტერიტორიაზე ბუნების, კულტურის და ისტორიული ძეგლების მდგომარეობის ზედამხედველობა და შესაბამისი ორგანოებისათვის ინფორმაციის წარდგენა;
 • დაინტერესებული პირის განცხადების საფუძველზე მუნიციპალიტეტის სახელით მის სამოქმედო ტერიტორიაზე საქონლის ადგილწარმოშობის, საქართველოს მოქალაქის კონკრეტულ მისამართზე წარსულში ან/და მიმდინარე ეტაპზე ცხოვრების და უძრავი ქონების ფლობის ფაქტი დადასტურება;
 • ბავშვის, სამედიცინო დაწესებულების გარეთ სამედიცინო ცნობის გაცემის უფლებამოსილების მქონე პირის დახმარების გარეშე, დაბადების ფაქტის შეტყობიდან 1 თვის ვადაში სამოქალაქო აქტების რეგისტრაციის ორგანოსათვის ინფორმაციის მიწოდების უზრუნველყოფა;
 • პირის გარდაცვალების შესახებ ინფორმაციის შეტყობიდან 5 სამუშაო დღის ვადაში საკმარისი და უტყუარი ინფორმაციის არსებობის შემთხვევაში ოქმის შედგენა და სამოქალაქო აქტების რეგისტრაციის ორგანოსათვის ინფორმაციის მიწოდების უზრუნველყოფა;
 • გამგებლის დავალებით სხვა უფლებამოსილებების განხორციელება.

 

საკონკურსო თემატიკა

 • საქართველოს კონსტიტუცია;
 • ევროპული ქარტია „ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ”;
 • საქართველოს ორგანული კანონი „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი”;
 • საქართველოს კანონი „საჯარო სამსახურის შესახებ“;
 • საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი (I, II, III და IV თავები);
 • „მარნეულის მუნიციპალიტეტის გამგეობის დებულების დამტკიცების შესახებ" მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 16 ივლისის №18  დადგენილება.

 

დამატებითი მოთხოვნები
 კომპეტენციები:

 • ეფექტური კომუნიკაციის უნარი;
 • ცვლილებებისა და სიახლეების ინიცირების უნარი; 
 • დამოუკიდებელი მუშაობის უნარი;
 • გუნდური მუშაობის უნარი;
 • კომპლექსური აზროვნება;
 • დროის ეფექტიანი მართვა;
 • საქმის დაგეგმვისა და ორგანიზების უნარი; 
 • ინფორმაციის შეგროვებისა და ანალიზის უნარი.

 

თანამდებობრივი სარგო: 1000 ლარი (ხელზე ასაღები: 800 ლარი) 

 

დამატებითი ინფორმაციისათვის იხილეთ ბმული: 

https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/44691?active=1

 
მარნეულის მუნიციპალიტეტი
101-500
თანამშრომელი

მარნეულის მუნიციპალიტეტი

  გამგეობა არის მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელი ორგანოს დაქვემდებარებაში არსებული დაწესებულება, რომელიც... მეტის ნახვა ...

განცხადებები 0

მარნეულის მუნიციპალიტეტი

ვაკანსიები, vakansiebi, ვაკანსია, დასაქმება, dasaqmeba, vakansia
რეგისტრაცია

აირჩიეთ რეგისტრაციის ტიპი


ფეისბუქით რეგისტრაცია
ან


Warning: Illegal string offset 'agree_terms' in /var/www/html/res/smarty/templates_c/02c00e6be497b79e8a84255ac801295e88eb969e.file.popup.tpl.php on line 79

Warning: Illegal string offset 'agree_terms' in /var/www/html/res/smarty/templates_c/02c00e6be497b79e8a84255ac801295e88eb969e.file.popup.tpl.php on line 79Warning: Illegal string offset 'name' in /var/www/html/res/smarty/templates_c/02c00e6be497b79e8a84255ac801295e88eb969e.file.popup.tpl.php on line 87

Warning: Illegal string offset 'email' in /var/www/html/res/smarty/templates_c/02c00e6be497b79e8a84255ac801295e88eb969e.file.popup.tpl.php on line 95

Warning: Illegal string offset 'confirm_email' in /var/www/html/res/smarty/templates_c/02c00e6be497b79e8a84255ac801295e88eb969e.file.popup.tpl.php on line 103

Warning: Illegal string offset 'password' in /var/www/html/res/smarty/templates_c/02c00e6be497b79e8a84255ac801295e88eb969e.file.popup.tpl.php on line 110
წესებს
წესებს
ვაკანსიები, vakansiebi, ვაკანსია, დასაქმება, dasaqmeba, vakansia
ავტორიზაცია

აირჩიეთ ავტორიზაციის ტიპი