სატესტო რეჟიმი
+განცხადების დამატება
geo
 • eng
 • rus

ამ განცხადების ვადა ამოიწურა

ფინანსური საქმიანობისა და შესყიდვების სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი (ბუღალტერი)

თბილისი გამოქვეყნდა 28/07/2017 ბოლო ვადა: 10/08/2017 ვაკანტური ადგილები 1 ხელფასი 772

+ ბონუსი
მინ. გამოცდილება 2 წელი

ფუნქციები

 •  ფონდის ბიუჯეტის პროექტის შედგენა, მისი კორექტირება და შესრულების კონტროლი;
 •  ყოველდღიური ბუღალტრული ოპერაციების წარმოება;
 •  კვარტალური და წლიური ბალანსების მომზადება;
 •  სახელმწიფო აუდიტის სამსახურში წარსადგენი დოკუმენტაციის მომზადება;
 •  წლიური საბიუჯეტო კანონით ფონდისთვის გათვალისწინებული ასიგნებების ხარჯვის შესახებ ყოველკვარტალური და ყოველწლიური ანგარიშების პროექტების მომზადება;
 •  ფონდის ფინანსური ვალდებულებების კვარტალური განაწილება სახაზინო სამსახურში დასარეგისტრირებლად;
 •  კომპეტენციის სფეროში, კანონმდებლობის შესაბამისად დოკუმენტების მომზადება;
 •  იურიდიულ და ფიზიკურ პირებთან წარმოშობილ ანგარიშსწორებათა სრული და დროული დარიცხვა;
 •  არაფინანსური და ფინანსური აქტივების (ვალდებულებების) და სხვა დებიტორული -კრედიტორული დავალიანებების ინვენტარიზაციაში მონაწილეობის მიღება და ინვენტარიზაციის შედეგების აღრიცხვა;
 •  ბუღალტრული დოკუმენტების აღრიცხვა და შენახვა;
 •  დოკუმენტების მომზადება სახელმწიფო ხაზინაში, საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურში, საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულ სამსახურსა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში წარსადგენად;
 •  მოდიფიცირებული საკასო მეთოდით ფინანსური ანგარიშგება;
 •  ფონდის სახელით გაფორმებული ხელშეკრულებების აღრიცხვა, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მომსახურების ვადებისა და შესრულების კონტროლი;
 •  ფონდის საწვავითა და საკომუნიკაციო მომსახურებით უზრუნველყოფა, დადგენილი ლიმიტების ფარგლებში;
 •  თავისი კომპეტენციის ფარგლებში პროაქტიულად გამოსაქვეყნებელი დოკუმენტაციის მომზადება;
 •  ფინანსური საქმიანობისა და შესყიდვების სამმართველოს უფროსის არყოფნის შემთხვევაში მისი მოვალეობის შესრულება;
 •  ფონდის დირექტორის, კურატორი დირექტორის მოადგილის და სამმართველოს უფროსის უშუალო დავალებების შესრულება;
 •  ფონდის ბალანსზე არსებული ქონების აღრიცხვა და მოვლა-პატრონობა. 

 

 

საკონკურსო თემატიკა

 •   საქართველოს კონსტიტუცია;
 •   საქართველოს ორგანული კანონი „საქართველოს შრომის კოდექსი";
 •   საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი;
 •   საქართველოს საგადასახდო კოდექსი;
 •   საქართველოს კანონი „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის შესახებ";
 •   საქართველოს კანონი „ბავშვთა და ახალგაზრდული კავშირების სახელმწიფოებრივი მხარდაჭერის შესახებ";
 •   საქართველოს ახალგაზრდობის საქმეთა სახელმწიფო დეპარტამენტის თავმჯდომარის 2001 წლის 15 თებერვლის №5 ბრძანება „საქართველოს ბავშვთა და ახალგაზრდობის განვითარების ფონდის დებულების დამტკიცების შესახებ“;
 •   საქართველოს პრეზიდენტის 1998 წლის 6 თებერვლის №70 ბრძანებულება „საქართველოში ბუღალტრული აღრიცხვისა და ანგარიშგების შესახებ დებულების დამტკიცების თაობაზე";
 •   საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2014 წლის 31 დეკემბრის №429 ბრძანება „საბიუჯეტო ორგანიზაციების ბუღალტრული აღრიცხვის და ფინანსური ანგარიშგების შესახებ“ ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე";
 •   საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 25 აგვისტოს №672 ბრძანება „საქართველოს საბიუჯეტო კლასიფიკაციის დამტკიცების თაობაზე“;
 •   საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2014 წლის 31 დეკემბრის №424 ბრძანება „სახელმწიფო ხაზინის მომსახურებაზე მყოფი ორგანიზაციების მიერ გადახდების განხორციელების წესის შესახებ ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე“;
 •   საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 23 ივლისის №605 „საბიუჯეტო ორგანიზაციებში ქონების, მოთხოვნებისა და ვალდებულებების ინვენტარიზაციის ჩატარების წესის“ დამტკიცების შესახებ";
 •   საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2005 წლის 5 აპრილის ბრძანება №220 „დაქირავებულისათვის გადახდილი სამივლინებო ხარჯების ნორმების განსაზღვრის შესახებ".

 

 

თანამდებობრივი სარგო: 965 ლარი (ხელზე ასაღები: 772 ლარი)

 

დამატებითი ინფორმაციისათვის იხილეთ ბმული:

https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/44371?active=1

 
სსიპ საქართველოს ბავშვთა და ახალგაზრდობის განვითარების ფონდი
1-10
თანამშრომელი

სსიპ საქართველოს ბავშვთა და ახალგაზრდობის განვითარების ფონდი

ფონდის საქმიანობა სახელმწიფოს ახალგაზრდული პოლიტიკის შემადგენელი ნაწილია. საქართველოს პარლამენტის მიერ 1999... მეტის ნახვა ...

განცხადებები 0

სსიპ საქართველოს ბავშვთა და ახალგაზრდობის განვითარების ფონდი

ვაკანსიები, vakansiebi, ვაკანსია, დასაქმება, dasaqmeba, vakansia
რეგისტრაცია

აირჩიეთ რეგისტრაციის ტიპი


ფეისბუქით რეგისტრაცია
ან


Warning: Illegal string offset 'agree_terms' in /var/www/html/res/smarty/templates_c/02c00e6be497b79e8a84255ac801295e88eb969e.file.popup.tpl.php on line 79

Warning: Illegal string offset 'agree_terms' in /var/www/html/res/smarty/templates_c/02c00e6be497b79e8a84255ac801295e88eb969e.file.popup.tpl.php on line 79Warning: Illegal string offset 'name' in /var/www/html/res/smarty/templates_c/02c00e6be497b79e8a84255ac801295e88eb969e.file.popup.tpl.php on line 87

Warning: Illegal string offset 'email' in /var/www/html/res/smarty/templates_c/02c00e6be497b79e8a84255ac801295e88eb969e.file.popup.tpl.php on line 95

Warning: Illegal string offset 'confirm_email' in /var/www/html/res/smarty/templates_c/02c00e6be497b79e8a84255ac801295e88eb969e.file.popup.tpl.php on line 103

Warning: Illegal string offset 'password' in /var/www/html/res/smarty/templates_c/02c00e6be497b79e8a84255ac801295e88eb969e.file.popup.tpl.php on line 110
წესებს
წესებს
ვაკანსიები, vakansiebi, ვაკანსია, დასაქმება, dasaqmeba, vakansia
ავტორიზაცია

აირჩიეთ ავტორიზაციის ტიპი