სატესტო რეჟიმი
+განცხადების დამატება
geo
 • eng
 • rus

ამ განცხადების ვადა ამოიწურა

სახელმწიფო შესყიდვებისა და საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის სპეციალისტი

თბილისი გამოქვეყნდა 17/06/2017 ბოლო ვადა: 23/06/2017 ვაკანტური ადგილები 2 ხელფასი 1200

+ ბონუსი
მინ. გამოცდილება 0 წელი

ფუნქციები

 •  სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმის შემუშავება და ცალკეული შესასყიდი ობიექტის წლიური ღირებულებიდან გამომდინარე შესყიდვის ფორმის განსაზღვრა;
 •  ტენდერის გამოცხადების ორგანიზება, სატენდერო დოკუმენტაციის მომზადება;
 •  სამსახურის კომპეტენციის ფარგლებში ხელშეკრულებების შესრულების მონიტორინგი და კონტროლი;
 •  ბუღალტრული აღრიცხვის წარმართვა მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად;
 •  გამოყოფილი სახსრების რაციონალურ ხარჯვასთან დაკავშირებით, ცენტრის ხელმძღვანელობის წინაშე შესაბამისი წინადადებების წარდგენა;
 •  ცენტრის ფულადი სახსრებისა და ფინანსური ფასეულობების ინვენტარიზაციის ჩატარება;
 •  1C პროგრამის მართვა, მომზადებული ტასკების დატესტვა და პროგრამაში ჩატვირთვა;
 •  1C პროგრამაში სხვა მომხმარებლების მიერ მონაცემების შეყვანაზე დაკვირვება, ხარვეზის გამოვლენა, კორექტირების უზრუნველყოფა;
 •  ცენტრის მატერიალურ ფასეულობათა დაცვა და გაფრთხილება;
 •  ცენტრის დირექტორის მიერ განსაზღვრული კომპეტენციის ფარგლებში სხვა უფლება-მოვალეობების განხორციელება.

 

საკონკურსო თემატიკა

 1.  საქართველოს კონსტიტუცია;
 2.  საქართველოს შრომის კოდექსი
 3.  „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის შესახებ“ საქართველოს კანონი;
 4.  „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონი;
 5.  საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი;
 6.  საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი;
 7.  საქართველოს საგადასახადო კოდექსი;
 8.  „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონი;
 9.  „სახელმწიფო ქონების შესახებ“ საქართველოს კანონი;
 10.  „ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ“ საქართველოს კანონი;
 11.  „სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილი ასიგნებების საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლებსა და კოდებს შორის თანხების გადანაწილების წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2011 წლის 30 დეკემბრის №637 ბრძანება;
 12.  „პროგრამული ბიუჯეტის შედგენის მეთოდოლოგიის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2011 წლის 8 ივლისის №385 ბრძანება;
 13.  „საქართველოს საბიუჯეტო კლასიფიკაციის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 25 აგვისტოს №672 ბრძანება;
 14.  „საბიუჯეტო ორგანიზაციებში ქონების, მოთხოვნებისა და ვალდებულებების ინვენტარიზაციის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 23 ივლისის №605 ბრძანება;
 15.  „ავტონომიური რესპუბლიკების ბიუჯეტებისა და ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების ბიუჯეტების დაფინანსებაზე მყოფი ორგანიზაციების ბუღალტრული აღრიცხვის შესახებ ინსტრუქციის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 28 დეკემბრის №1321 ბრძანება;
 16.  „ავტონომიური რესპუბლიკების ბიუჯეტებისა და ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების ბიუჯეტების დაფინანსებაზე მყოფი ორგანიზაციების ბუღალტრული ანგარიშგების ფორმების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2008 წლის 16 აპრილის №364 ბრძანება;
 17.  „საბიუჯეტო ორგანიზაციების ძირითადი აქტივების ფიზიკური ცვეთის ნორმებისა და მათი ბუღალტრულ აღრიცხვაში ასახვის შესახებ“ ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2002 წლის 31 დეკემბრის №439 ბრძანება;
 18.  „სახელმწიფო ხაზინის მომსახურებაზე მყოფი ორგანიზაციების მიერ გადახდების განხორციელების წესის შესახებ ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ფინანასთა მინისტრის 2014 წლის 31 დეკემბრის №424 ბრძანება;
 19.  „დაქირავებულისათვის გადახდილი სამივლინებო ხარჯების ნორმების განსაზღვრის შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2005 წლის 5 აპრილის №220 ბრძანება;
 20.  „გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 7 აპრილის №9 ბრძანება;
 21. „გამარტივებული შესყიდვის კრიტერიუმების განსაზღვრისა და გამარტივებული შესყიდვის ჩატარების წესის დამტკიცების თაობაზე“ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2015 წლის 17 აგვისტოს №13 ბრძანება;
 22.  ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის №20-88 დადგენილებით დამტკიცებული „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრის წესდება (დებულება)“;
 23.  სსიპ სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრის შინაგანაწესი, იხილეთ ლინკი https://drive.google.com/open?id=0Bw4qBsiy2JeaRVp1bUVnUlVtckk

 

დამატებით მოთხოვნები

 1.  ბუღალტრული აღრიცხვის და ფინანსური ანგარიშგების სფეროში მუშაობის არანაკლებ 2 წლის გამოცდილება (დოკუმენტურად დადასტურება აუცილებელია);
 2.  კანდიდატს უნდა გააჩნდეს:

 

პიროვნული/პროფესიული უნარ-ჩვევები:

 •  ეფექტური კომუნიკაციის უნარი;
 •  შემჭიდროვებულ ვადებში მუშაობის უნარი;
 •  გადაწყვეტილების სწრაფად მიღების უნარი;
 •  წერილობითი კომუნიკაციის და ანგარიშების მომზადების უნარი;
 •  ანალიტიკური აზროვნების უნარი;
 •  ორგანიზების, დაგეგმვის და მონიტორინგის უნარი.

 

დამატებითი ინფორმაციისათვის იხილეთ:

https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVakActives/Details/43890

 
თბილისის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრი
51-100
თანამშრომელი

თბილისის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრი

   თბილისის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ისტორია 1909 წელს უკავშირდება. მისი ისტორია 100 წელზე მეტს ითვლის.... მეტის ნახვა ...

განცხადებები 0

თბილისის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრი

ვაკანსიები, vakansiebi, ვაკანსია, დასაქმება, dasaqmeba, vakansia
რეგისტრაცია

აირჩიეთ რეგისტრაციის ტიპი


ფეისბუქით რეგისტრაცია
ან


Warning: Illegal string offset 'agree_terms' in /var/www/html/res/smarty/templates_c/02c00e6be497b79e8a84255ac801295e88eb969e.file.popup.tpl.php on line 79

Warning: Illegal string offset 'agree_terms' in /var/www/html/res/smarty/templates_c/02c00e6be497b79e8a84255ac801295e88eb969e.file.popup.tpl.php on line 79Warning: Illegal string offset 'name' in /var/www/html/res/smarty/templates_c/02c00e6be497b79e8a84255ac801295e88eb969e.file.popup.tpl.php on line 87

Warning: Illegal string offset 'email' in /var/www/html/res/smarty/templates_c/02c00e6be497b79e8a84255ac801295e88eb969e.file.popup.tpl.php on line 95

Warning: Illegal string offset 'confirm_email' in /var/www/html/res/smarty/templates_c/02c00e6be497b79e8a84255ac801295e88eb969e.file.popup.tpl.php on line 103

Warning: Illegal string offset 'password' in /var/www/html/res/smarty/templates_c/02c00e6be497b79e8a84255ac801295e88eb969e.file.popup.tpl.php on line 110
წესებს
წესებს
ვაკანსიები, vakansiebi, ვაკანსია, დასაქმება, dasaqmeba, vakansia
ავტორიზაცია

აირჩიეთ ავტორიზაციის ტიპი