სატესტო რეჟიმი
+განცხადების დამატება
geo
 • eng
 • rus

ამ განცხადების ვადა ამოიწურა

ეკონომიკური განვითარების, ადგილობრივი თვითმმართველობის ქონებისა და ტრანსპორტის მართვის სამსახურის უფროსის მოადგილე

ქუთაისი გამოქვეყნდა 14/06/2017 ბოლო ვადა: 21/06/2017 ვაკანტური ადგილები 1 ხელფასი 1250

+ ბონუსი
მინ. გამოცდილება 5 წელი

ფუნქციები

 • მუნიციპალიტეტის სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების სტრატეგიების, პროგრამებისა და პროექტების მომზადებას, მათი განხორციელების მონიტორინგს და შეფასება;
 • ეკონომიკური განვითარების დაგეგმვისათვის სათანადო სტატისტიკური ინფორმაციის შეგროვება და დამუშავება;
 • ეკონომიკური განვითარების მუნიციპალური პროგრამებისა და პროექტების შემუშავება;
 • წინადადებების, დასკვნებისა და რეკომენდაციების შემუშავება ეკონომიკური განვითარების მიზნით ინვესტიციების დაგეგმვის, ინვესტორებთან თანამშრომლობის, შესაბამისი საინვესტიციო პროგრამებისა და პროექტების მომზადების საკითხებზე;
 • ეკონომიკური განვითარების მუნიციპალური პროგრამების განხორციელების მონიტორინგი;
 • მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მიწათსარგებლობის დაგეგმვა, უფლებრივ ზონირება;
 • მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში ან სარგებლობაში არსებული უძრავი ქონების, მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული საწარმოთა წილების, აქციების, ფასიანი ქაღალდების აღრიცხვა, ინვენტარიზაცია, მუნიციპალური ქონების მონაცემთა ბაზის შექმნა და განახლება;
 • მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში ან სარგებლობაში არსებული უძრავი ქონების რეგისტრაცია;
 • მიწის ნაკვეთის საკადასტრო აზომვითი ნახაზების მომზადება;
 • მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის ნებართვის გაცემა; მოსახლეობის მუნიციპალური ტრანსპორტით მომსახურების ორგანიზება; წინადადებების მომზადება მუნიციპალური საზოგადოებრივი ტრანსპორტის შექმნის, რეაბილიტაციისა და განვითარების თაობაზე;
 • წინადადებების, დასკვნებისა და რეკომენდაციების მომზადება მუნიციპალიტეტის ქონებისათვის კატეგორიის შეცვლის თაობაზე;
 • წინადადებების მომზადება მუნიციპალური ქონებით სარგებლობისა და განკარგვის საკითხებზე;
 • წინადადებებისა და საჭირო დოკუმენტაციის მომზადება მუნიციპალური ქონების შექმნის, შეძენის, პრივატიზების ან სარგებლობაში გადაცემის საკითხებზე;
 • მუნიციპალიტეტის მონაწილეობით დაფუძნებულ საწარმოებში პარტნიორის, აქციონერის უფლება- მოვალეობათა განხორციელება;
 • მდგრადი განვითარებისა და ენერგოეფექტურობის უზრუნველყოფისათვის ღონისძიებების დაგეგმვა და კოორდინირება;
 • მოქმედი კანონმდებლობითა და მუნიციპალიტეტის სამართლებრივი აქტებით განსაზღვრული სხვა ფუნქციების განხორციელება;
 • სამსახურის უფროსის მოადგილე ასრულებს სამსახურის უფროსის მოვალეობებს სამსახურის უფროსის არყოფნისას, მის მიერ უფლებამოსილების განხორციელების შეუძლებლობის შემთხვევაში ან თანამდებობიდან მისი გადადგომისას და/ან გადაყენებისას;
 • სამსახურის უფროსის მოადგილე ასრულებს სამსახურის უფროსის დავალებებს და ანგარიშვალდებულია სამსახურის უფროსის წინაშე.

 

საკონკურსო თემატიკა

 • საქართველოს კონსტიტუცია;
 • საქართველოს ორგანული კანონი „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“;
 • „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონი;
 • საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი;
 • ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ ევროპული ქარტია http://kutaisi.gov.ge/files/upload-file/pdf/a_1299585101364911.pdf;
 • „საავტომობილო გზების შესახებ“ საქართველოს კანონი;
 • „საავტომობილო ტრანსპორტის შესახებ“ საქართველოს კანონი;
 • „საქართველოს რეგიონული განვითარების 2010–2017 წლების სახელმწიფო სტრატეგიის დამტკიცებისა და საქართველოს რეგიონული განვითარების სამთავრობო კომისიის შექმნის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 25 ივნისის №172 დადგენილება;
 • „ადგილობრივი მოსაკრებლების შესახებ“ საქართველოს კანონი;
 • „ტურიზმისა და კურორტების შესახებ“ საქართველოს კანონი;
 • „საჯარო რეესტრის შესახებ“ საქართველოს კანონი;
 • „მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონი;
 • „საქმისწარმოების ერთიანი წესების დამტკიცებისა და ამოქმედების შესახებ საქართველოს პრეზიდენტის 1999 წლის 1 ივლისის №414 ბრძანებულება;
 • „ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 14 ივლისის №2 დადგენილება;
 • „ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურული ერთეულის – ეკონომიკური განვითარების, ადგილობრივი თვითმმართველობის ქონებისა და ტრანსპორტის მართვის სამსახურის დებულებისა და ბეჭდის ნიმუშის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 16 ივლისის №14 დადგენილება;
 • „ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის შინაგანაწესის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერის 2014 წლის 10 სექტემბრის №973 ბრძანების ცოდნა. http://kutaisi.gov.ge/files/upload-file/pdf/shinaganatsesi.pdf

 

დამატებით მოთხოვნები

 • საგანმანათლებლო ხარისხი: უძრავი ქონების ადმინისტრირების ან ბიზნესის ადმინისტრირების ან ეკონომიკური ან ინჟინერიის სპეციალიზაციით;
 • სამუშაო გამოცდილება: მუშაობის არანაკლებ 5 წლიანი გამოცდილება (სასურველია სახელმწიფო ან ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებში მუშაობის გამოცდილება);
 • სასურველია უცხო ენების (ინგლისური ან რუსული ან გერმანული) ცოდნა;
 • სასურველია მუშაობის გამოცდილება სამართლის, ეკონომიკის ან მართვის სფეროში;
 • კომპიუტერული (საოფისე) პროგრამების ცოდნა (Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Office PowerPoint; Internet Explorer).

სასურველი უნარ-ჩვევები:

 • ლიდერობა;
 • კრეატიულობა;
 • პრობლემების დამოუკიდებლად გადაჭრის უნარი;
 • კომუნიკაციის უნარი;
 • ორგანიზებულობა;
 • გუნდური მუშაობა;
 • შედეგზე ორიენტირებულობა.

 

დამატებითი ინფორმაციისთვის იხილეთ ბმული:  https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVakActives/Details/43750

 
ქ. ქუთაისის მუნიციპალიტეტი
101-500
თანამშრომელი

ქ. ქუთაისის მუნიციპალიტეტი

   მერია არის მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელი ორგანოს დაქვემდებარებაში არსებული დაწესებულება, რომელიც... მეტის ნახვა ...

განცხადებები 0

ქ. ქუთაისის მუნიციპალიტეტი

ვაკანსიები, vakansiebi, ვაკანსია, დასაქმება, dasaqmeba, vakansia
რეგისტრაცია

აირჩიეთ რეგისტრაციის ტიპი


ფეისბუქით რეგისტრაცია
ან


Warning: Illegal string offset 'agree_terms' in /var/www/html/res/smarty/templates_c/02c00e6be497b79e8a84255ac801295e88eb969e.file.popup.tpl.php on line 79

Warning: Illegal string offset 'agree_terms' in /var/www/html/res/smarty/templates_c/02c00e6be497b79e8a84255ac801295e88eb969e.file.popup.tpl.php on line 79Warning: Illegal string offset 'name' in /var/www/html/res/smarty/templates_c/02c00e6be497b79e8a84255ac801295e88eb969e.file.popup.tpl.php on line 87

Warning: Illegal string offset 'email' in /var/www/html/res/smarty/templates_c/02c00e6be497b79e8a84255ac801295e88eb969e.file.popup.tpl.php on line 95

Warning: Illegal string offset 'confirm_email' in /var/www/html/res/smarty/templates_c/02c00e6be497b79e8a84255ac801295e88eb969e.file.popup.tpl.php on line 103

Warning: Illegal string offset 'password' in /var/www/html/res/smarty/templates_c/02c00e6be497b79e8a84255ac801295e88eb969e.file.popup.tpl.php on line 110
წესებს
წესებს
ვაკანსიები, vakansiebi, ვაკანსია, დასაქმება, dasaqmeba, vakansia
ავტორიზაცია

აირჩიეთ ავტორიზაციის ტიპი