სატესტო რეჟიმი
+განცხადების დამატება
geo
 • eng
 • rus
საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო სამსახური
საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო სამსახური

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო სამსახური

შესახებ

  საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო სამსახური (შემდგომში – სახელმწიფო

ხაზინა) წარმოადგენს საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სისტემაში შემავალ სახელმწიფო

საქვეუწყებო დაწესებულებას.

  სახელმწიფო ხაზინა თავის საქმიანობაში ხელმძღვანელობს საქართველოს კონსტიტუციით,

საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებებითა და შეთანხმებებით, „საქართველოს

მთავრობის სტრუქტურის, უფლებამოსილებისა და საქმიანობის წესის შესახებ“ საქართველოს

კანონით, საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსით, „საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს

დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2004 წლის 21 მაისის №39

დადგენილებით დამტკიცებული საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს დებულებით, ამ

დებულებით, საქართველოს სხვა საკანონმდებლო და კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტებით.

ვიდეო გალერეა

 • ტელეფონი

  +995 032 2 261528   +995 032 2 262262

 • ელ-ფოსტა

  infotreasury@mof.ge

 • საქმიანობის სფერო

  ბანკები და ფინანსები; საჯარო სექტორი

 • განცხადებები 0

არქივი

დასახელება
ორგანიზაცია
ხელფასი
მდებარეობა
თარიღი
ვაკანსიები, vakansiebi, ვაკანსია, დასაქმება, dasaqmeba, vakansia
ავტორიზაცია

აირჩიეთ ავტორიზაციის ტიპი