სატესტო რეჟიმი
+Подать объявление
rus
 • geo
 • eng

განცხადება ვადაგასულია

სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოების შესყიდვების სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი

 • 710

Тбилиси размещено 02/10/2017 крайний срок: 12/10/2017 ვაკანტური ადგილები 1 ხელფასი 940

+ bonus
мин. опыт 1 лет


ეს განცხადება ხელმისაწვდომია მხოლოდ грузинский ვერსიაზე, გთხოვთ იხილოთ განცხადების ტექსტი ქვემოთ. ან გამოიყენოთ საიტის Грузинская версия.

პოზიციის დასახელება: სახელწიფო შესყიდვების დეპარტამენტის სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოების შესყიდვების სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი

 

ფუნქციები:

 • შესყიდვების გეგმის მიხედვით, „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული სამშენებლო სამუშაოების, საპროექტო მომსახურების, აგრეთვე, უძრავი ქონების შესყიდვის ორგანიზება, მიმწოდებლის მოძიება, ხელშეკრულებების მომზადება, საჭიროების შემთხვევაში, საპროექტო და სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის დამოუკიდებელი საექსპერტო მომსახურების არაელექტრონული შესყიდვა, პროექტთან და დეფექტურ აქტთან ხარჯთაღრიცხვის შესაბამისობის განსაზღვრა;
 • სამინისტროში მიმდინარე სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოებისთვის საჭირო სამშენებლო მასალებისა და ამ სამუშაოებთან დაკავშირებული მომსახურებების არაელექტრონული წესით შესყიდვის ორგანიზება;
 • შესაბამისი შესყიდვების მოსამზადებელი სამუშაოების, უშუალოდ შესყიდვის პროცედურებისა და პროცესების ორგანიზება, კოორდინაცია და წარმართვა, შესყიდვებისათვის საჭირო დოკუმენტების პროექტების მომზადება;
 • შესაბამისი შესყიდვების ხელშეკრულებებისა და მათში ცვლილებების პროექტების მომზადება;
 • სამმართველოს კორესპონდენციისა და საქმისწარმოების დოკუმენტაციის მომზადება, ორგანიზება და დაარქივება;
 • საჭიროების შემთხვევაში, სტრუქტურული ერთეულის საქმიანობისა და კომპეტენციაში შემავალ საკითხებზე სამინისტროს სხვა სტრუქტურულ ერთეულებთან კოორდინაცია.

 

საკონკურსო თემატიკა:

 • საქართველოს კონსტიტუცია (ზოგადი ცოდნა);
 • საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი;
 • ,,საჯარო სამსახურის შესახებ” საქართველოს კანონი (ზოგადი ცოდნა);
 • ,,სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ” საქართველოს კანონი;
 • ,,საჯარო დაწესებულებაში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“ საქართველოს კანონი;
 •  „სახელმწიფო საიდუმლოების შესახებ“ საქართველოს კანონი;
 • ,,საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს დებულების დამტკიცების შესახებ” საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 22 ნოემბრის №297 დადგენილება;
 • „სახელმწიფო საიდუმლოების შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრულ სახელმწიფო საიდუმლოებასთან დაკავშირებული სახელმწიფო შესყიდვების ობიექტების ნუსხისა და შესყიდვების განხორციელების წესის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 11 ივლისის N321 დადგენილება;
 • „სახელმწიფო საიდუმლოების შესახებ“ საქართველოს კანონის ამოქმედებასთან დაკავშირებული ნორმატიული აქტების დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 24 სექტემბრის №507 დადგენილება;
 • ,,საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სახელმწიფო შესყიდვების დეპარტამენტის დებულების დამტკიცების შესახებ’’ საქართველოს თავდაცვის მინისტრის 2015 წლის 29 სექტემბრის №31 ბრძანება;
 • ,,კონკურსის მეშვეობით საპროექტო მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის წესისა და პირობების დამტკიცების შესახებ’’ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2015 წლის 22 მაისის №7 ბრძანება.

 

დამატებითი მოთხოვნები:

 •  უმაღლესი განათლება ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან რომელიმე საგანმანათლებლო კვალიფიკაციით:
 • ა) ბიზნესის ადმინისტრირება (სპეციალობა: საბუღალტრო აღრიცხვა; მარკეტინგი; მენეჯმენტი; ფინანსები); ბ) ინჟინერია (სპეციალობა: კომპიუტინგი/ინფორმატიკა; ხელსაწყოთმშენებლობა, ავტომატიზაცია და მართვის სისტემები; საინჟინრო ფიზიკა; ენერგეტიკა და ელექტროინჟინერია; მშენებლობა; ტრანსპორტი; მექანიკის ინჟინერია და ტექნოლოგია; სამრეწველო ინჟინერია და ტექნოლოგია; ქიმიური და ბიოლოგიური ინჟინერია; მასალათმცოდნეობა; გარემოს ინჟინერია და უსაფრთხოება; სამთო და გეოინჟინერია; საჰაერო ტრანსპორტის ექსპლუატაცია); გ) მეცნიერება/საბუნებისმეტყველო მეცნიერებანი (სპეციალობა: მათემატიკა; ფიზიკა; ქიმია; ბიოლოგია/სიცოცხლის შემსწავლელი მეცნიერებანი/გამოყენებითი ბიომეცნიერებები; გეოგრაფია; გეოლოგია; საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა დარგთაშორისი, მათ შორის, ქვედარგის/სპეციალიზაციის შესაბამისი მოდიფიცირებით; ელექტრული და ელექტრონული ინჟინერია); დ) სამართალი (სპეციალობა: სამართალმცოდნეობა; საერთაშორისო სამართალი; კერძო/ბიზნეს სამართალი; სისხლის სამართალი; საჯარო სამართალი); ე) სოციალური მეცნიერებები (სპეციალობა: ეკონომიკა; პოლიტიკის მეცნიერება; საზოგადოებრივი გეოგრაფია; საერთაშორისო ურთიერთობები); ვ) ჯანდაცვა (სპეციალობა: მედიცინა; ფარმაცია; საზოგადოებრივი ჯანდაცვა; ფიზიკური მედიცინა და რეაბილიტაცია); ზ) ჰუმანიტარული მეცნიერებანი (სპეციალობა: ისტორია; ფილოლოგია, მათ შორის, ქვედარგის/სპეციალიზაციის შესაბამისი მოდიფიცირებით); თ) მიმართულებათაშორისი დარგები ან სპეციალობები (სპეციალობა: არქიტექტურა; ეკოლოგია/გარემოსმცოდნეობა; თავისუფალი მეცნიერებები; საჯარო მმართველობა; საზღვაოსნო მეცნიერებები (საზღვაო ნავიგაცია/გემის მექანიკა/გემის ელექტრომექანიკა); თავდაცვა და უსაფრთხოება; სამხედრო მეცნიერება, შესაბამისი ქვედარგის/სპეციალიზაციის დაკონკრეტებით; სტატისტიკა; ტურიზმი; ჯანმრთელობის მეცნიერებები; ურბანისტიკა).
 • სამუშაო გამოცდილება შესყიდვების, ბიზნესის ადმინისტრირების, სამართლის ან საჯარო მმართველობის სფეროში – 1 წელი;
 • ხელშეკრულებებზე მუშაობის გამოცდილება;
 • სასურველია ინგლისური ან რუსული ენებიდან ერთ-ერთის ცოდნა – A2 დონე.

 

თანამდებობრივი სარგო: 1176 ლარი (ხელზე ასაღები:  940 ლარი)

 

ვაკანსიის შესახებ დამატებითი ინფორმაციისათვის იხილეთ ბმული:

https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/44995?active=1

 

შენიშვნა: ეს არის საჯარო სექტორის ვაკანსია, ამიტომ კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად პირველ რიგში რეგისტრაცია უნდა გაიაროთ  http://www.hr.gov.ge -ზე და შეავსოთ თქვენი რეზიუმე.  ამის შემგედ  hr.gov.ge  -ზე  გახსენით თქვენთვის სასურველი ვაკანსია და დააჭირეთ ღილაკს  "გააკეთე განაცხადი ვაკანსიაზე".

 
საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო
1000-ზე მეტი
сотрудник

საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო

больше

объявлений 0

საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო

Работа, вакансии и резюме, поиск работы, Работа в Грузии
რეგისტრაცია

აირჩიეთ რეგისტრაციის ტიპი


Авторизуйтесь с Facebook
ან


Warning: Illegal string offset 'agree_terms' in /var/www/html/res/smarty/templates_c/02c00e6be497b79e8a84255ac801295e88eb969e.file.popup.tpl.php on line 79

Warning: Illegal string offset 'agree_terms' in /var/www/html/res/smarty/templates_c/02c00e6be497b79e8a84255ac801295e88eb969e.file.popup.tpl.php on line 79Warning: Illegal string offset 'name' in /var/www/html/res/smarty/templates_c/02c00e6be497b79e8a84255ac801295e88eb969e.file.popup.tpl.php on line 87

Warning: Illegal string offset 'email' in /var/www/html/res/smarty/templates_c/02c00e6be497b79e8a84255ac801295e88eb969e.file.popup.tpl.php on line 95

Warning: Illegal string offset 'confirm_email' in /var/www/html/res/smarty/templates_c/02c00e6be497b79e8a84255ac801295e88eb969e.file.popup.tpl.php on line 103

Warning: Illegal string offset 'password' in /var/www/html/res/smarty/templates_c/02c00e6be497b79e8a84255ac801295e88eb969e.file.popup.tpl.php on line 110
წესებს
წესებს
Работа, вакансии и резюме, поиск работы, Работа в Грузии
ავტორიზაცია

Выберите тип профиля