სატესტო რეჟიმი
+Подать объявление
rus
 • geo
 • eng

განცხადება ვადაგასულია

კახეთის სოციალური მომსახურების სამხარეო ცენტრის სოციალური მუშაკი

 • 1584

Телави размещено 12/07/2017 крайний срок: 25/07/2017 ვაკანტური ადგილები 2 ხელფასი 640

+ bonus
мин. опыт 1 лет


ეს განცხადება ხელმისაწვდომია მხოლოდ грузинский ვერსიაზე, გთხოვთ იხილოთ განცხადების ტექსტი ქვემოთ. ან გამოიყენოთ საიტის Грузинская версия.

ფუნქციები

 •     მოქალაქესთან გასაუბრება/მაძიებლის იდენტიფიცირება/კონსულტირება/საჭიროების შემთხვევაში გადამისამართება შესაბამის სერვისებთან;
 •     „დეს“ სისტემაში მიღებული შესასრულებელი კორესპონდენციების გაცნობა/გაანალიზება/თანდართული დოკუმენტაციის შესწავლა, მოცემული ინფორმაციის ანალიზი/რეაგირების დაგეგმვა;
 •     ბენეფიციარის მდგომარეობის შეფასება, მომსახურების საჭიროებების გამოვლენა/განსაზღვრა, კონსულტირება, არსებულ სერვისებთან დაკავშირება, ინტერვენციის დაგეგმვა, დასკვნა/რეკომენდაციების მომზადება ხელმძღვანელის ვიზირებისთვის;
 •     მშვილებელი/მიმღები კანდიდატის დარეგისტრირება: კანდიდატთან გასაუბრება/კონსულტირება/განცხადების მიღება თანდართული დოკუმენტაციით/ ოჯახის შეფასება/დასკვნა რეკომენდაციის მომზადება ხელმძღვანელის ვიზირებისთვის;
 •     მონაწილეობა შიდაუწყებრივ და უწყებათაშორის საქმიანობაში: მონაწილეობა ინდივიდუალურ და ჯგუფურ პროფესიულ ზედამხედველობის პროცესში უფროს სოციალურ მუშაკთან; საპატრულო სამსახურსა და პოლიციის/შსს განყოფილებებთან, სასამართლოსა და განათლების სამინისტროსთან თანამშრომლობა, ჩართულობა არასრულწლოვანთა საქმეების წარმოების დროს;
 •     მეურვეობისა და მზრუნველობის რეგიონულ საბჭოსთვის მასალების მომზადება ხელმძღვანელის ვიზირება და შემთხვევების წარდგენა და განხილვაში მონაწილეობა;
 •     ბავშვის შვილად აყვანასთან დაკავშირებული ღონისძიებების განხორციელება: შეთავაზების შემდგომ პოტენციური მშვილებლისა და გასაშვილებელი ბავშვის განცხადებისა და დოკუმენტაციის გაცნობა/შესწავლა/მშვილებელი კანდიდატისა და გასაშვილებელი ბავშვის პირველი შეხვედრის ორგანიზება/მშვილებელი კანდიდატისთვის გასაშვილებელ ბავშვზე ამომწურავი ინფორმაციის მიწოდება; პოტენციური მშვილებლის დაინტერესების შემთხვევაში შემდგომი შეხვედრების დაგეგმვა/ორგანიზება/ვიზიტების ელექტრონულად გაფორმება/მუშაობა-კონსულტირება შვილად ამყვან კანდიდატთან და გასაშვილებელ ბავშვთან, საჭიროების შემთხვევაში ბავშვთან და მშობელთან ფსიქოლოგის ჩართვა/დადებითად გადაწყვეტის შემთხვევაში მშვილებლის მხრიდან საჭირო დოკუმენტაციის სრულად მოწოდება/მიმოწერა სამინისტროსთან/შეთავსების ანგარიშის შედგენა;
 •     მეურვეობა-მზრუნველობა/მხარდაჭერასთან დაკავშირებული ღონისძიებების განხორციელება: კანდიდატთან გასაუბრება-კონსულტირება/კანდიდატი ოჯახის შეფასება/მოძიებული ინფორმაციის დამუშავება ელექტრონულად/დასკვნა რეკომენდაციის მომზადება/უფროსი სოციალური მუშაკისა და სამხარეო ცენტრის უფროსისთვის გაგზავნა/იურისტთან გადაგზავნა გადაწყვეტილების მიღების მიზნით/მიღებული გადაწყვეტილების მოქალაქისათვის გადაცემა/დასკანერებული დოკუმენტაციის ბაზაში განთავსება/რეესტრის გადაგზავნა შესაბამისი მონაცემებით იურისტისათვის;
 •     ბავშვის ძალადობისა და უგულებელყოფისაგან დაცვის ღონისძიებების განხორციელება: მომართვის შემდგომ მიზნობრივი ჯგუფის იდენტიფიცირება/რეაგირების ფორმის განსაზღვრა/ბავშვისა და ოჯახის შეფასება/ვიზიტები ოჯახში/გარემოცვასთან და შეხვედრები ოფისში/მიღებული ინფორმაციის დამუშავება ელექტრონულად/დასკვნის მომზადება/საჭიროებისამებრ შემთხვევის მართვა/გადამისამართება/ბავშვის ოჯახიდან გამოყვანა ან მონიტორინგის გაგრძელება ბავშვის ოჯახში შენარჩუნებისას/შემთხვევის მონიტორინგი და ელექტრონული ვერსიის დამუშავება, დეს-ში განთავსება; ძალადობის შემთხვევების რეესტრში აღრიცხვა;
 •     დამცავი და შემაკავებელი ორდერის დამტკიცების დროს სასამართლო პროცესში მონაწილეობა, დასკვნის მომზადება/წარდგენა;
 •     ოჯახური ძალადობის შემთხვევების იდენტიფიცირება, კონსულტირება და გადამისამართება; პირის მოთხოვნის საფუძველზე, საიდენტიფიკაციო კითხვარის შევსება და წარდგენა სტატუსის განსაზღვრისთვის. გადამისამართება იურიდიული დახმარების სამსახურში;
 •     ფსიქოსოციალური საჭიროების მქონე პირების საექსპერტო კვლევაში მონაწილეობა, სასამართლო პროცესზე პოზიციის დაფიქსირება;
 •     არასრულწლოვანი დაზარალებულების, მოწმეებისა და დამნაშავეებისთვის საპროცესო წარმომადგენლობის გაწევა დაკითხვა/გამოკითხვის დროს;
 •     მეურვეობის, მზრუნველობის, მხარდამჭერის საქმიანობაზე ზედამხედველობის პროცესის წარმართვა;
 •     ოჯახური დავები და აღსრულება: შემოსული განცხადების შესწავლა და განხილვა იურისტთან ერთად/ბავშვისა და მხარეების შეფასება/ელექტრონული ვერსიის შემუშავება/დასკვნის მომზადება და იურისტისთვის/ფსიქოლოგისთვის გადაცემა სასამართლოზე წარსადგენად/შემთხვევის აღსრულების პროცესში ჩართულობა;
 •     სახელმწიფო ზრუნვაში განთავსებული პირის მნახველი და გაყვანაზე პასუხისმგებელ პირად განსაზღვრისათვის ოჯახის შეფასება, შესაბამისი დასკვნის მომზადება; რეგიონალურ საბჭოზე საკითხის წარდგენა; 
 •     შემთხვევის კონფერენციის საჭიროების გამოკვეთა და უფროს სოციალურ მუშაკთან შეთანხმებით შემთხვევის კონფერენციის ორგანიზება, შესაბამისი ჩანაწერის გაფორმება;
 •     ფულადი და არაფულადი დახმარებების შესაბამის ელექტრონულ სისტემაში განთავსებასთან დაკავშირებულ პროცედურებში მონაწილეობა: მინდობით აღზრდის/გადაუდებელი მინდობით აღზრდის და რეინტეგრაციის შემთხვევების სპეციალურ პროგრამაში განთავსებისა და ხელშეკრულების მომზადებისათვის შესაბამისი ინფორმაციის მიწოდება უფლებამოსილი პირისათვის/ცენტრის ხელმძღვანელსა და მეორე მხარეს შორის ხელშეკრულების გაფორმება/კვების, ადრეული განვითარების, დღის ცენტრებისა და საოჯახო სახლების შემთხვევაში მონაცემთა განთავსება პროგრამა “child”-ის ბაზაში და ვაუჩერის ბეჭდვა/მომხმარებლისათვის ვაუჩერის გადაცემა და მისით სარგებლობის წესის გაცნობა;
 •     გაწეული საქმიანობის შესახებ სავალდებულო რეესტრების წარმოება;
 •     ვაუჩერების ბეჭდვაზე ზედამხედველობა და შესაბამისი ვადების გათვალისწინებით გაცემა;
 •     „დაწესებულებების საქმიანობის პროცესში შექმნილი ტიპობრივი მმართველობითი დოკუმენტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ იუსტიციის მინისტრის 2010 წლის 31 მარტის №72 ბრძანების ფარგლებში, საქმის წარმოება/დაარქივება;
 •     უფროს სოციალურ მუშაკთან ერთად ადგილობრივი მოსახლეობისა და ადგილობრივი სტრუქტურების ინფორმირებულობა სისტემაში არსებული საჭიროებების შესახებ;
 •     სისტემის ფუნქციონირების გაუმჯობესებისა და ცვლილებების ადვოკატირების მიზნით , უფროსი სოციალური მუშაკის ინფორმირებულობა სისტემაში არსებული საჭიროებების შესახებ;
 •     სააგენტოს დებულებითა და საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული უფლებამოსილების ფარგლებში, ხელმძღვანელის მიერ, კომპეტენციის ფარგლებში, მიღებული დავალებების შესრულება;
 •     სააგენტოს დებულებითა და საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული უფლებამოსილების ფარგლებში სამხარეო ცენტრის უფროსისა და უფროსი სოციალური მუშაკის სხვა დავალებების შესრულება. 

 

სამიზნე ჯგუფი:

 1.  მზრუნველობამოკლებული ბავშვები და მათი ოჯახები;
 2.  მოწმე, დაზარალებული, დამნაშავე ბავშვები; 
 3.  ძალადობის მსხვერპლი ბავშვები და მათი ოჯახები; 
 4.  ოჯახში ძალადობის მსხვერპლები; 
 5.  სოციალურად დაუცველი ხანდაზმული პირები;
 6.  შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები.


საკონკურსო თემატიკა

 • „შვილად აყვანისა და მინდობით აღზრდის შესახებ“ საქართველოს კანონი;
 •  სამოქალაქო კოდექსის კარი მეორე „მშობლების, შვილებისა და სხვა ნათესავების ურთიერთობა“;
 • „შვილად აყვანის პროცედურებისა და ფორმების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2010 წლის 26  თებერვლის №50/ნ ბრძანება;
 • „მინდობით აღზრდის პროცედურებისა და ფორმების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2010 წლის  26 თებერვლის №51/ნ ბრძანება;
 • „სპეციალიზებულ დაწესებულებაში პირის მოთავსებისა და ამ დაწესებულებიდან მისი გაყვანის წესისა და პირობების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს შრომის,  ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2010 წლის 26 თებერვლის №52/ნ ბრძანება;
 • „სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის 2015 წლის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 30 მარტის №138 დადგენილება;
 • „ბავშვის გადაცემასთან ან/და შვილთან მეორე მშობლის ან ოჯახის სხვა წევრის ურთიერთობის უფლების განხორციელებასთან დაკავშირებული საქმეების  აღსრულების წესის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2011 წლის 18 აპრილის №01-16/ნ  ბრძანება;
 • „ბავშვთა დაცვის მიმართვიანობის (რეფერირების) პროცედურების დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 12 სექტემბრის დადგენილება  №437;
 • საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2007 წლის 27 ივნისის №190/ნ ბრძანებით დამტკიცებული „სოციალური მომსახურების  სააგენტოს დებულება“.


დამატებითი მოთხოვნები
 სავალდებულო მოთხოვნები:

 •  ან უმაღლესი განათლება (ბაკალავრი) სოციალურ სამუშაოში;
 •  ან უმაღლესი განათლება და სერტიფიკატი სოციალური მუშაობის საფუძვლებში (სავალდებულოა სერტიფიკატის ატვირთვა);
 •  ან უმაღლესი განათლება და მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანოში მინიმუმ 1-წლიანი მუშაობის გამოცდილება;
 •  ან უმაღლესი განათლება და ბავშვებთან მუშაობის გამოცდილება.

 

სასურველი მოთხოვნები:

 •     სტრესულ გარემოში მუშაობის უნარ–ჩვევები;
 •     სოციალურად დაუცველ ჯგუფებთან მუშაობის უნარ-ჩვევები;
 •     ეფექტური კომუნიკაციისა და გუნდური მუშაობის უნარები;
 •     ლიდერობის და გადაწყვეტილების მიღების უნარ–ჩვევები. 

 

თანამდებობრივი სარგო: 800 ლარი (ხელზე ასაღები: 640 ლარი)

 

დამატებითი ინფორმაციისათვის იხილეთ ბმული:

https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/44143?active=1

 
სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტო
101-500
сотрудник

სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტო

больше

объявлений 0

სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტო

Работа, вакансии и резюме, поиск работы, Работа в Грузии
რეგისტრაცია

აირჩიეთ რეგისტრაციის ტიპი


Авторизуйтесь с Facebook
ან


Warning: Illegal string offset 'agree_terms' in /var/www/html/res/smarty/templates_c/02c00e6be497b79e8a84255ac801295e88eb969e.file.popup.tpl.php on line 79

Warning: Illegal string offset 'agree_terms' in /var/www/html/res/smarty/templates_c/02c00e6be497b79e8a84255ac801295e88eb969e.file.popup.tpl.php on line 79Warning: Illegal string offset 'name' in /var/www/html/res/smarty/templates_c/02c00e6be497b79e8a84255ac801295e88eb969e.file.popup.tpl.php on line 87

Warning: Illegal string offset 'email' in /var/www/html/res/smarty/templates_c/02c00e6be497b79e8a84255ac801295e88eb969e.file.popup.tpl.php on line 95

Warning: Illegal string offset 'confirm_email' in /var/www/html/res/smarty/templates_c/02c00e6be497b79e8a84255ac801295e88eb969e.file.popup.tpl.php on line 103

Warning: Illegal string offset 'password' in /var/www/html/res/smarty/templates_c/02c00e6be497b79e8a84255ac801295e88eb969e.file.popup.tpl.php on line 110
წესებს
წესებს
Работа, вакансии и резюме, поиск работы, Работа в Грузии
ავტორიზაცია

Выберите тип профиля