სატესტო რეჟიმი
+Подать объявление
rus
 • geo
 • eng

განცხადება ვადაგასულია

 • 1288

Тбилиси размещено 06/07/2017 крайний срок: 19/07/2017 ვაკანტური ადგილები 1 ხელფასი 2080

+ bonus
мин. опыт 5 лет


ეს განცხადება ხელმისაწვდომია მხოლოდ грузинский ვერსიაზე, გთხოვთ იხილოთ განცხადების ტექსტი ქვემოთ. ან გამოიყენოთ საიტის Грузинская версия.

ფუნქციები

 •  საკურატორო სფეროში შემავალი სამსახურის (ფინანსური რესურსების მართვისა და დაგეგმვის სამსახური) საქმიანობის ხელმძღვანელობა და წარმართვა;
 •  მიმდინარე კორესპონდენციის განხილვა, განაწილება სამსახურების თანამშრომლებს შორის, საჭიროების შემთხვევაში შესაბამისი პასუხის მომზადება;
 •  საგანმანათლებლო დაწესებულებებისა თუ ცალკეული პირებისათვის გადასაცემი ქონებასთან დაკავშირებული ღონისძიებების კონტროლი;
 •  საკურატორო სფეროში შემავალი სამსახურის უფროსის და თანამშრომლების მიერ თავიანთი სამსახურებრივი მოვალეობების შესრულებაზე ზედამხედველობა, კონტროლი და შესაბამისი მითითებების მიცემა. დავალებების შესრულების ვადებისა და წესების დაცვის კონტროლი;
 •  სააგენტოს შრომის შინაგანაწესის შემუშავებაში მონაწილეობის მიღება და თანამშრომელთა მიერ შრომის დისციპლინის დაცვის კონტროლი;
 •  კომპეტენციის ფარგლებში მონაწილეობის მიღება სააგენტოს სამოქმედო გეგმის შემუშავებაში;
 •  კომპეტენციის ფარგლებში საერთაშორისო, დონორ და სხვა ორგანიზაციებთან სააგენტოს ურთიერთობის კოორდინაცია;
 •  უზრუნველყოფს მისდამი დაქვემდებარებული სამსახურის თანამშრომლებისათვის შესაბამისი სამუშაო პირობების შექმნას;
 •  ანაწილებს მოვალეობებს საკურატორო სფეროში შემავალი სამსახურის თანამშრომლებს შორის და აძლევს მათ შესაბამის მითითებებს;
 •  ხელს აწერს/ვიზირებას უკეთებს მისი საკურატორო სამსახურის მიერ მომზადებულ დოკუმენტებს;
 •  წარუდგენს სააგენტოს დირექტორს წინადადებებს სააგენტოს თანამშრომელთა წახალისების ან მათთვის დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომების გამოყენების შესახებ;
 •  მისდამი დაქვემდებარებული თანამშრომლების სამუშაოს ანალიზი;
 •  შუამდგომლობს სააგენტოს დირექტორის წინაშე, მის საკურატორო სფეროში შემავალი თანამშრომლების მივლინების შესახებ;
 •  დირექტორის მიერ დელეგირებული სხვა უფლებამოსილებების განხორციელება;
 •  საჭიროების შემთხვევაში სხვა მიმდინარე დავალებების შესრულება.

 

 

საკონკურსო თემატიკა

 • საქართველოს კონსტიტუცია;
 • საქართველოს საგადასახადო კოდექსი;
 • საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი;
 • საქართველოს კანონი „სახელმწიფო ქონების შესახებ“;
 • საქართველოს კანონი „გრანტების შესახებ“;
 • საქართველოს კანონი „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის შესახებ’’;
 • საქართველოს კანონი „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“.
 • სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 07 აპრილის №9 ბრძანებით დამტკიცებული „გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესი“;
 • სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 10 თებერვლის №2 ბრძანება „შემსყიდველი ორგანიზაციის ანგარიშგების წესის დამტკიცების შესახებ“;
 • სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2010 წლის 20 სექტემბრის №7 ბრძანება „შესყიდვის ობიექტების იდენტიფიცირებისა და ერთგვაროვნების დადგენის წესის დამტკიცების შესახებ";
 • სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2015 წლის 17 აგვისტოს №13 ბრძანება „გამარტივებული შესყიდვის კრიტერიუმების განსაზღვრისა და გამარტივებული შესყიდვის ჩატარების წესის დამტკიცების თაობაზე";
 • საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 28 დეკემბრის №1321 ბრძანება „ავტონომიური რესპუბლიკების ბიუჯეტებისა და ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების ბიუჯეტების დაფინანსებაზე მყოფი ორგანიზაციების ბუღალტრული აღრიცხვის შესახებ ინსტრუქციის დამტკიცების შესახებ“;
 • საქართველოს ფინანსთა მინისტრის მიერ 2010 წლის 23 ივლისის №605 ბრძანებით დამტკიცებული „საბიუჯეტო ორგანიზაციებში ქონების, მოთხოვნებისა და ვალდებულებების ინვენტარიზაციის ჩატარების წესი“;
 • საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 25 აგვისტოს №672 ბრძანება „საქართველოს საბიუჯეტო კლასიფიკაციის დამტკიცების თაობაზე“;
 • საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 22 მარტის №82 დადგენილებით დამტკიცებული „საკანონმდებლო, აღმასრულებელი და სასამართლო ხელისუფლების ორგანოების, საჯარო სამართლის იურიდიული პირების, სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი სხვა ორგანიზაციების, აგრეთვე საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიური წარმომადგენლობებისა და საკონსულო დაწესებულებების ბალანსზე რიცხული ამორტიზებული ან გამოუყენებელი ძირითადი აქტივების ჩამოწერისა და მის შედეგად მიღებული ქონების განკარგვის წესის შესახებ დებულება“;
 • საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2011 წლის 30 დეკემბრის №225/ნ ბრძანებით დამტკიცებული სსიპ „საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს“ დებულება.

 

 

დამატებითი მოთხოვნები
 აუცილებელია:

 •  ადმინისტრაციულ ორგანოებში მუშაობის არანაკლებ 5 წლიანი გამოცდილება;
 •  ხელმძღვანელ პოზიციაზე მუშაობის არანაკლებ 3 წლიანი გამოცდილება.

 

 

პიროვნული უნარ-ჩვევები:

 •  კომუნიკაბელურობა;
 •  გუნდური მუშაობის უნარი;
 •  ანალიზის უნარი;
 •  გადაწყვეტილების მიღების უნარი;
 •  წერითი და ანალიტიკური უნარი;
 •  სტრატეგიული და კომპლექსური აზროვნების უნარი;
 •  თათბირების, შეხვედრების და მოლაპარაკების წარმართვის უნარი.

 

 

თანამდებობრივი სარგო: 2600 ლარი (ხელზე ასაღები: 2080 ლარი)

 

დამატებითი ინფორმაციისათვის იხილეთ ბმული:

https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/44082?active=1

 
საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო
1-10
сотрудник

საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო

больше

объявлений 0

საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო

Работа, вакансии и резюме, поиск работы, Работа в Грузии
რეგისტრაცია

აირჩიეთ რეგისტრაციის ტიპი


Авторизуйтесь с Facebook
ან


Warning: Illegal string offset 'agree_terms' in /var/www/html/res/smarty/templates_c/02c00e6be497b79e8a84255ac801295e88eb969e.file.popup.tpl.php on line 79

Warning: Illegal string offset 'agree_terms' in /var/www/html/res/smarty/templates_c/02c00e6be497b79e8a84255ac801295e88eb969e.file.popup.tpl.php on line 79Warning: Illegal string offset 'name' in /var/www/html/res/smarty/templates_c/02c00e6be497b79e8a84255ac801295e88eb969e.file.popup.tpl.php on line 87

Warning: Illegal string offset 'email' in /var/www/html/res/smarty/templates_c/02c00e6be497b79e8a84255ac801295e88eb969e.file.popup.tpl.php on line 95

Warning: Illegal string offset 'confirm_email' in /var/www/html/res/smarty/templates_c/02c00e6be497b79e8a84255ac801295e88eb969e.file.popup.tpl.php on line 103

Warning: Illegal string offset 'password' in /var/www/html/res/smarty/templates_c/02c00e6be497b79e8a84255ac801295e88eb969e.file.popup.tpl.php on line 110
წესებს
წესებს
Работа, вакансии и резюме, поиск работы, Работа в Грузии
ავტორიზაცია

Выберите тип профиля