სატესტო რეჟიმი
+Подать объявление
rus
 • geo
 • eng

განცხადება ვადაგასულია

ქვემო ქართლის გარემოსდაცვითი პატრულირებისა და სწრაფი რეაგირების განყოფილების სპეციალისტი

 • 775

Рустави размещено 18/08/2017 крайний срок: 01/09/2017 ვაკანტური ადგილები 1 ხელფასი 680

+ bonus
мин. опыт 1 лет


ეს განცხადება ხელმისაწვდომია მხოლოდ грузинский ვერსიაზე, გთხოვთ იხილოთ განცხადების ტექსტი ქვემოთ. ან გამოიყენოთ საიტის Грузинская версия.

პოზიციის დასახელება: ქვემო ქართლის რეგიონული სამმართველოს გარემოსდაცვითი პატრულირებისა და სწრაფი რეაგირების განყოფილების მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

 

ფუნქციები

 • გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობის სფეროში ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა თავიდან აცილების (პრევენციულ) ღონისძიებათა განხორციელება, მათი გამოვლენა და აღკვეთა საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსითა და სხვა საკანონმდებლო და კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტებით მინიჭებულ უფლებამოსილებათა საფუძველზე;
 • კანონმდებლობით დადგენილი წესით, მოახდინოს უკანონოდ მოპოვებული ბუნებრივი რესურსების, ასევე სამართალდარღვევის ჩადენის იარაღებისა და საშუალებების ჩამორთმევა; 
 • ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობის, მათი ტრანსპორტირებისას კანონიერებასთან შესაბამისობის დადგენის, მოპოვებული ბუნებრივი რესურსებისა და გამოყენებული იარაღებისა და საშუალებების დათვალიერების, ასევე უკანონოდ მოპოვებული ბუნებრივი რესურსების გამოვლენის მიზნით, დღე-ღამის ნებისმიერ დროს, დაუბრკოლებლად, განახორციელოს დათვალიერება/შესწავლა ბუნებრივი რესურსების მოპოვების ან პირველადი გადამუშავების ადგილებში, ასევე საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში, აგრეთვე მისი კომპეტენციისთვის მიკუთვნებული სხვა სამართალდარღვევების ჩადენის შესახებ მონაცემების არსებობისას, საქართველოს კანონმდებლობის მოთხოვნების შესრულების კონტროლის მიზნით გააჩეროს პირი, შესაბამისი სატრანსპორტო საშუალება, მათ შორის, მცურავი სატრანსპორტო საშუალება, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესის შესაბამისად, მოსთხოვოს მოქალაქეს პირადობის და სატრანსპორტო საშუალების, ასევე თანმხლები ბუნებრივი რესურსების, კანონმდებლობასთან შესაბამისობის დამადასტურებელი დოკუმენტები ან/და სპეციალური ფირნიშები, მათ შორის, ვიზუალურად დაათვალიეროს სატრანსპორტო საშუალება, მასში მყოფი ნივთები და საგნები; 
 • საქართველოს კანონმდებლობით მინიჭებული უფლებამოსილების განხორციელებისას რეგულირების ობიექტებისგან, კანონმდებლობით დადგენილი წესით, წერილობით ან სიტყვიერად მოითხოვოს და დაუბრკოლებლად, უსასყიდლოდ მიიღოს (მათ შორის, ადგილზე გაცნობით) წერილობითი ინფორმაცია, სხვა საჭირო დოკუმენტაცია და მასალები, რომელიც შეეხება მათ განვლილ და მიმდინარე საქმიანობას გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობის სფეროში;
 • დეპარტამენტის გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობის სფეროში სახელმწიფო კონტროლის განმახორციელებელი საჯარო მოსამსახურეთათვის თავისი უფლება-მოვალეობის განხორციელებისას დახმარების გაწევა, გარემოსდაცვითი შემოწმების განხორციელების პროცესში მონაწილეობის მიღება; 
 • „ცხელ ხაზზე“ შემოსული შეტყობინებების განხილვაში მონაწილეობის მიღება და მათში მოყვანილი გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობის სფეროში საქართველოს კანონმდებლობის დარღვევის ფაქტებზე შესაბამისი რეაგირების განხორციელება;
 • პატრულირების განხორციელება განსაზღვრული სამოძრაო მიმართულებების შესაბამისად;
 • პატრულირების განხორციელება დღე-ღამის ნებისმიერ დროს, ხელმძღვანელის მიერ შედგენილი ყოველდღიური 24-საათიანი გრაფიკის მიხედვით;
 • ხელმძღვანელის მიერ, კომპეტენციის ფარგლებში გაცემული დამატებითი დავალებების შესრულება.


საკონკურსო თემატიკა

 • საქართველოს კონსტიტუცია;
 • საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსი;
 • საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი (კარი X – დანაშაული გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობის წესის წინააღმდეგ);
 • საქართველოს კანონი „გარემოს დაცვის შესახებ“;
 • საქართველოს კანონი „მკაცრი აღრიცხვის ფორმების შესახებ”;
 • საქართველოს კანონი „ცოცხალი გენმოდიფიცირებული ორგანიზმების შესახებ“;
 • საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 31 დეკემბრის №759 დადგენილება „საქართველოს ტერიტორიაზე ცოცხალი გენმოდიფიცირებული ორგანიზმების ტრანსპორტირებისას, უსაფრთხოების, ეტიკეტირების, შეფუთვისა და იდენტიფიკაციის პირობების შესახებ“;
 • „საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულების − გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის მიერ სახელმწიფო კონტროლის განხორციელების წესის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 17 თებერვლის №61 დადგენილება;
 • „საქართველოს ტერიტორიაზე ხე-ტყის მოძრაობის წესებისა და მრგვალი ხე-ტყის (მორის) პირველადი გადამუშავების ობიექტის (სახერხი საამქროს) ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 10 იანვრის №46 დადგენილება;
 • „თევზჭერისა და თევზის მარაგის დაცვის ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 31 დეკემბრის №423 დადგენილება;
 • „ცხოველთა სამყაროს ობიექტების, მათი სახეობების მიხედვით მოპოვების წესების, ვადებისა და მოპოვებისათვის დაშვებული იარაღისა და მოწყობილობების ჩამონათვალის შესახებ დებულების დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრის 2013 წლის 27 დეკემბრის №95 ბრძანება;
 • საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 23 დეკემბრის №572 დადგენილება „საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს დებულების დამტკიცების შესახებ“;
 • საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრის 2013 წლის 10 მაისის №26 ბრძანება „საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულების – გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის დებულების დამტკიცების შესახებ“;
 • საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრის 2015 წლის 30 ივნისის №204 ბრძანება „საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება – გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის ტერიტორიული ორგანოების დებულებების დამტკიცების შესახებ“.

 

დამატებითი მოთხოვნები

 • სავალდებულოა ავტომანქანის მართვის მოწმობა.

ფიზიკური ნორმატივები: 

        1. ფიზიკური ნორმატივების ჯგუფების მინიმალური ზღვარი მამაკაცებისთვის:

 31 წლამდე:

 • 1-კილომეტრიანი დისტანციის დაფარვა – 4 წთ. 25წმ.;
 • 100-მეტრიანი დისტანციის დაფარვა – 15,5 წმ.;
 • მიწიდან აზიდვა – 35;
 • პრესის ვარჯიში – 40;

31 წლიდან 36 წლამდე:

 • 1-კილომეტრიანი დისტანციის დაფარვა – 4 წთ. 55წმ.;
 • 100-მეტრიანი დისტანციის დაფარვა – 16,5 წმ.;
 • მიწიდან აზიდვა – 30;
 • პრესის ვარჯიში – 35;

36 წლიდან 41 წლამდე:

 • 1-კილომეტრიანი დისტანციის დაფარვა – 5 წთ. 05წმ.;
 • 100-მეტრიანი დისტანციის დაფარვა – 17,5 წმ.;
 • მიწიდან აზიდვა – 25;
 • პრესის ვარჯიში – 32;

41 წლიდან:

 • 1-კილომეტრიანი დისტანციის დაფარვა – 5წთ. 25წმ.;
 • 100-მეტრიანი დისტანციის დაფარვა – 18,5 წმ.;
 • მიწიდან აზიდვა – 20;
 • პრესის ვარჯიში – 30;

 

        2. ფიზიკური ნორმატივების ჯგუფების მინიმალური ზღვარი ქალებისთვის:

31 წლამდე:

 • 1-კილომეტრიანი დისტანციის დაფარვა – 5წთ. 30 წმ.;
 • 100-მეტრიანი დისტანციის დაფარვა – 16 წმ.;
 • პრესის ვარჯიში – 20;

31 წლიდან 36 წლამდე:

 • 1-კილომეტრიანი დისტანციის დაფარვა – 6 წთ. 30 წმ.;
 • 100-მეტრიანი დისტანციის დაფარვა – 17 წმ.;
 • პრესის ვარჯიში – 15;

36 წლიდან: 

 • 1-კილომეტრიანი დისტანციის დაფარვა – 7 წთ. 30 წმ.;
 • 100-მეტრიანი დისტანციის დაფარვა – 18 წმ.;
 • პრესის ვარჯიში – 10.

 

თანამდებობრივი სარგო: 850 ლარი (ხელზე ასაღები: 680 ლარი) 

 

დამატებითი ინფორმაციისათვის იხილეთ ბმული:

https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/44653?active=1

 
გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი
51-100
сотрудник

გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი

больше

объявлений 0

გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი

Работа, вакансии и резюме, поиск работы, Работа в Грузии
რეგისტრაცია

აირჩიეთ რეგისტრაციის ტიპი


Авторизуйтесь с Facebook
ან


Warning: Illegal string offset 'agree_terms' in /var/www/html/res/smarty/templates_c/02c00e6be497b79e8a84255ac801295e88eb969e.file.popup.tpl.php on line 79

Warning: Illegal string offset 'agree_terms' in /var/www/html/res/smarty/templates_c/02c00e6be497b79e8a84255ac801295e88eb969e.file.popup.tpl.php on line 79Warning: Illegal string offset 'name' in /var/www/html/res/smarty/templates_c/02c00e6be497b79e8a84255ac801295e88eb969e.file.popup.tpl.php on line 87

Warning: Illegal string offset 'email' in /var/www/html/res/smarty/templates_c/02c00e6be497b79e8a84255ac801295e88eb969e.file.popup.tpl.php on line 95

Warning: Illegal string offset 'confirm_email' in /var/www/html/res/smarty/templates_c/02c00e6be497b79e8a84255ac801295e88eb969e.file.popup.tpl.php on line 103

Warning: Illegal string offset 'password' in /var/www/html/res/smarty/templates_c/02c00e6be497b79e8a84255ac801295e88eb969e.file.popup.tpl.php on line 110
წესებს
წესებს
Работа, вакансии и резюме, поиск работы, Работа в Грузии
ავტორიზაცია

Выберите тип профиля