სატესტო რეჟიმი
+Подать объявление
rus
 • geo
 • eng

განცხადება ვადაგასულია

პროცესების მართვის, შეფასებისა და განვითარების მთავარი სამმართველოს უფროსის მოადგილე

 • 1254

Тбилиси размещено 19/07/2017 крайний срок: 01/08/2017 ვაკანტური ადგილები 1 ხელფასი 1520

+ bonus
мин. опыт 3 лет


ეს განცხადება ხელმისაწვდომია მხოლოდ грузинский ვერსიაზე, გთხოვთ იხილოთ განცხადების ტექსტი ქვემოთ. ან გამოიყენოთ საიტის Грузинская версия.

თანამდებობის დასახელება: საბაჟო დეპარტამენტის პროცესების მართვის, შეფასებისა და განვითარების მთავარი სამმართველოს უფროსის მოადგილე

 

ფუნქციები

მონაწილეობას იღებს და ხელმძღვანელობს საბაჟო დეპარტამენტის პროცესების მართვის, შეფასებისა და განვითარების მთავარი სამმართველოს მიერ განხორციელებულ საქმიანობაში:

 • დეპარტამენტის საქმიანობის წლიური დაგეგმვის პროცესის ორგანიზება და მასში შესაბამისი სტრუქტურული ერთეულების ჩართულობის უზრუნველყოფა;
 • სამოქმედო გეგმების შესრულების კონტროლი, დეპარტამენტის კომპეტენციის ფარგლებში მიმდინარე ღონისძიებებსა და პროექტებში დეპარტამენტის ჩართულობის პროცესის მართვა;
 • დეპარტამენტის სტრუქტურული ერთეულებიდან ინფორმაციის მიღება, დამუშავება და ანალიზი; არსებული პრობლემების იდენტიფიცირება, შესწავლა და რეაგირება;
 • განხორციელებული საბაჟო კონტროლისა და დეპარტამენტის კომპეტენციის ფარგლებში გაწეული მომსახურების ხარისხის კონტროლი, არსებული ან/და პოტენციური პრობლემებისა და ხარვეზების იდენტიფიკაცია, ანალიზი და მათი აღმოფხვრის სტრატეგიის შემუშავება;
 • საბაჟო კონტროლის ეფექტურად განხორციელებისა და მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით, რეკომენდაციებისა და წინადადებების შემუშავება, საკანონმდებლო სიახლეების ინიცირება, პროგრამულ მხარდაჭერასა და სპეცტექნიკით აღჭურვაზე წინადადებების შემუშავება;
 • დეპარტამენტის სტრუქტურული ერთეულების თანამშრომელთა ცოდნისა და კვალიფიკაციის დონის შეფასებისა და მისი ამაღლების მიზნით, სტიმულირებისა და წახალისების, დაწინაურების, სხვა თანამდებობაზე გადაყვანის თაობაზე და როტაციის ორგანიზების შესახებ წინადადებების მომზადება;
 • დეპარტამენტის კომპეტენციას მიკუთვნებულ პრობლემურ საკითხებზე (მათ შორის, გადასახადის გადამხდელებისა და სხვადასხვა ორგანიზაციების მოთხოვნით) პერიოდული შეხვედრებისა და ფორუმების ორგანიზება;
 • კომპეტენციის ფარგლებში, საგადასახადო ორგანოში არსებული ან/და დადგენილი წესით მოთხოვნილი ან/და მიღებული (მათ შორის, საერთაშორისო თანამშრომლობისა და ურთიერთდახმარების ფარგლებში) ინფორმაციის ანალიზი;
 • საგარეო - ეკონომიკური ურთიერთობის მონაწილე გადასახადის გადამხდელთა მიმართ საგადასახადო კონტროლის განხორციელებაში მონაწილეობის მიღება;
 • დანაშაულის ნიშნების არსებობისას საგამოძიებო ორგანოსათვის შემოწმების მასალების მიწოდება და კომპეტენციის ფარგლებში, საგადასახადო შემოწმების უზრუნველსაყოფად, შესაბამის საგამოძიებო, მაკონტროლებელ და სხვა ორგანოებთან თანამშრომლობა;
 • საქონლისა და სატრანსპორტო საშუალებების წარდგენისთვის დადგენილი ვადებისა და პირობების შესრულებაზე კონტროლის განხორციელება და შესაბამისი რეაგირება;
 • საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის გადაკვეთისას სამგზავრო დოკუმენტებში შესაბამისი აღნიშვნების განხორციელებისა და საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მონაცემთა ავტომატიზებულ ბაზაში ფიზიკური პირის, სატრანსპორტო საშუალების ან/და საქონლის შესახებ ინფორმაციის აღრიცხვის კონტროლი და შესაბამისი რეაგირება;
 • დეპარტამენტის სტრუქტურული ერთეულების თანამშრომელთა შემოსავლების სამსახურის მონაცემთა ავტომატიზებულ სისტემებში მონაცემების შეტანაზე კონტროლი, შეტანილი მონაცემების პროგრამული კორექტირება ან გაუქმება და სათანადო რეაგირება;
 • საბაჟო კონტროლს დაქვემდებარებულ მიწოდებასთან დაკავშირებული ღონისძიებების ორგანიზება;
 • თავისუფალი ვაჭრობის პუნქტის საქმიანობის ნებართვის მფლობელის ან საბაჟო საწყობის საქმიანობის ნებართვის მფლობელის მიერ სანებართვო პირობების შესრულების კონტროლი;
 • საბაჟო გამშვებ პუნქტებში და გაფორმების ადგილებზე არსებული სპეციალური ტექნიკის გამოყენების ორგანიზება, საბაჟო კონტროლის განხორციელებისათვის საჭირო ინფრასტრუქტურის განვითარების, ახალი მეთოდებისა და ტექნიკური საშუალებების დანერგვის თაობაზე წინადადებების შემუშავება;
 • სხვა დაკავშირებული ამოცანები, რომლებიც ემსახურება სამუშაოს მიზანს და/ან საჭიროა ფუნქცია- მოვალეობების ჯეროვნად შესასრულებლად.

 

საკონკურსო თემატიკა

 • საქართველოს კონსტიტუცია;
 • საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი;
 • საქართველოს საგადასახადო კოდექსი;
 • საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსი;
 • საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი;
 • საქართველოს კანონი „შემოსავლების სამსახურის შესახებ";
 • საქართველოს შრომის კოდექსი;
 • „საქართველოს საბაჟო ტერიტორიაზე საქონლის გადაადგილებისა და გაფორმების შესახებ ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე“ 2012 წლის 26 ივლისის საქართველოს ფინანსთა მინისტრის №290 ბრძანება;
 • „საგარეო-ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული სასაქონლო ნომენკლატურის (სეს ესნ) დამტკიცების თაობაზე“ 2012 წლის 11 ივლისის საქართველოს ფინანსთა მინისტრის №241 ბრძანება;
 • „საქართველოს საბაჟო ტერიტორიაზე საქონლის შემოტანასთან/საქართველოს საბაჟო ტერიტორიიდან გატანასთან და დეკლარირებასთან დაკავშირებული პროცედურების განხორციელების თაობაზე“ 2012 წლის 1 აგვისტოს შემოსავლების სამსახურის უფროსის №12858 ბრძანება;
 • „საქართველოს ინტეგრირებული ტარიფის დამტკიცების შესახებ“ 2013 წლის 23 დეკემბრის საქართველოს მთავრობის №351 დადგენილება;
 • საქართველოს კანონი „ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ";
 • „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – შემოსავლების სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2011 წლის 23 მაისის №303 ბრძანება;
 • „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – შემოსავლების სამსახურის სტრუქტურული ერთეულების დებულების დამტკიცების თაობაზე“ შემოსავლების სამსახურის უფროსის 2011 წლის 2 ივნისის №2742 ბრძანება.

 

დამატებითი მოთხოვნები

 • საქართველოს მოქალაქე;
 • ბოლო 5 წლის მანძილზე, საგადასახადო/საბაჟო მიმართულებით ან ფინანსთა სამინისტროს სისტემაში მუშაობის 3 წლიანი გამოცდილება;
 • მენეჯერულ პოზიციაზე მუშაობის 2 წლიანი გამოცდილება;
 • „ASYCUDA“ - ავტომატიზირებული მართვის სისტემაში მუშაობის გამოცდილება;
 • „ORACLE“- საინფორმაციო სისტემაში მუშაობის გამოცდილება;
 • „eDocument“ - ავტომატიზებულ სისტემაში მუშაობის გამოცდილება;
 • საოფისე კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა: Microsoft Office for Windows, Internet Explorer;
 • სასურველია უცხო ენის (ინგლისური/რუსული/თურქული) ცოდნა.

 

 • სამუშაოს დაგეგმვის უნარი;
 • ინფორმაციის დამუშავება/ანალიზის უნარი;
 • პრობლემების ანალიზის უნარი;
 • კრიტიკული აზროვნების უნარი;
 • გუნდის მართვის უნარი;
 • დამარწმუნებელი კომუნიკაციის უნარი;
 • სტრესულ სიტუაციაში მუშაობის უნარი;
 • დეტალებზე ორიენტირების უნარი;
 • დროის მართვის უნარი.

 

თანამდებობრივი სარგო: 1900 ლარი (ხელზე ასაღები: 1520 ლარი)

 

დამატებითი ინფორმაციისათვის იხილეთ ბმული:

https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/44086?active=1

 
შემოსავლების სამსახური
1000-ზე მეტი
сотрудник

შემოსავლების სამსახური

больше

объявлений 0

შემოსავლების სამსახური

Работа, вакансии и резюме, поиск работы, Работа в Грузии
რეგისტრაცია

აირჩიეთ რეგისტრაციის ტიპი


Авторизуйтесь с Facebook
ან


Warning: Illegal string offset 'agree_terms' in /var/www/html/res/smarty/templates_c/02c00e6be497b79e8a84255ac801295e88eb969e.file.popup.tpl.php on line 79

Warning: Illegal string offset 'agree_terms' in /var/www/html/res/smarty/templates_c/02c00e6be497b79e8a84255ac801295e88eb969e.file.popup.tpl.php on line 79Warning: Illegal string offset 'name' in /var/www/html/res/smarty/templates_c/02c00e6be497b79e8a84255ac801295e88eb969e.file.popup.tpl.php on line 87

Warning: Illegal string offset 'email' in /var/www/html/res/smarty/templates_c/02c00e6be497b79e8a84255ac801295e88eb969e.file.popup.tpl.php on line 95

Warning: Illegal string offset 'confirm_email' in /var/www/html/res/smarty/templates_c/02c00e6be497b79e8a84255ac801295e88eb969e.file.popup.tpl.php on line 103

Warning: Illegal string offset 'password' in /var/www/html/res/smarty/templates_c/02c00e6be497b79e8a84255ac801295e88eb969e.file.popup.tpl.php on line 110
წესებს
წესებს
Работа, вакансии и резюме, поиск работы, Работа в Грузии
ავტორიზაცია

Выберите тип профиля