სატესტო რეჟიმი
+Подать объявление
rus
 • geo
 • eng

განცხადება ვადაგასულია

 • 1022

Кутаиси размещено 14/06/2017 крайний срок: 21/06/2017 ვაკანტური ადგილები 1 ხელფასი 700

+ bonus
мин. опыт 1 лет


ეს განცხადება ხელმისაწვდომია მხოლოდ грузинский ვერსიაზე, გთხოვთ იხილოთ განცხადების ტექსტი ქვემოთ. ან გამოიყენოთ საიტის Грузинская версия.

თანამდებობის სრული დასახელება: ინფრასტრუქტურის განვითარების, კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სამსახურის დასუფთავების განყოფილების მთავარი სპეციალისტი

 

ფუნქციები

 1.  ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის დასახლებული ტერიტორიის დაგვა-დასუფთავების ორგანიზების ხელშეწყობა;
 2.  დაგვა-დასუფთავებისა და ნარჩენების გატანის სფეროში კანონით დადგენილი წესების დაცვის კონტროლი;
 3.  ქალაქ ქუთაისის დაგვა-დასუფთავებისა და ნარჩენების გატანის სფეროს რეგულირების მიზნით, წინადადებებისა და შესაბამისი დოკუმენტების პროექტების მომზადება;
 4.  ქალაქის ტერიტორიის დასუფთავების მიზნით, ჩასატარებელი ღონისძიებების ორგანიზება;
 5.  ნაგავსაყრელ პოლიგონამდე ნარჩენების ტრანსპორტირების კოორდინირება;
 6.  დაგვა-დასუფთავებისა და ნარჩენების გატანის რეგულირების მიზნით, წინადადებებისა და შესაბამისი დოკუმენტების პროექტების მომზადება;
 7.  საყოფაცხოვრებო ნარჩენების დაგროვების ნორმების დადგენის ან/და მასში ცვლილებების შეტანის მიზნით, პროექტის მომზადება და მერისათვის წარდგენა;
 8.  ქალაქის ტერიტორიის დასუფთავების მოსაკრებლის გადახდასთან დაკავშირებული ღონისძიებების გატარება;
 9.  წინადადებების შემუშავება დასუფთავების მოსაკრებლის შემოღება-გაუქმებისა და მისი ოდენობის განსაზღვრის, მოსაკრებლის ადმინისტრირების საკითხებზე;
 10.  დასუფთავების მოსაკრებლის გადამხდელებთან ხელშეკრულებების გაფორმება, კანონით დადგენილი წესით;
 11.  დასუფთავების მოსაკრებლის გადამხდელთა აღრიცხვა, გადამხდელთა ბაზის ფორმირება და სრულყოფა;
 12.  მოსახლეობიდან, ფიზიკური და იურიდიული პირებიდან დასუფთავების მოსაკრებლის ამოღების უზრუნველყოფა და კონტროლი;
 13.  უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაციისა და პროფილაქტიკურ-სადეზინფექციო ღონისძიებების ორგანიზების ხელშეწყობა და კოორდინირება;
 14.  სამართალდარღვევის ოქმის ფორმის მიხედვით, ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის შედგენა საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 103-ე და 1461მუხლების, 148-ე მუხლის მე-3 და მე-4 ნაწილების, საქართველოს კანონის „ნარჩენების მართვის კოდექსი“ 31-ე, 32-ე, 33-ე, 34-ე, 35-ე მუხლების, 36-ე მუხლის პირველი და მე-2 ნაწილების, 39-ე მუხლისა და 43-ე მუხლის პირველი ნაწილის საფუძველზე;
 15.  ინსპექტირების პროცესში მონაწილეობა, შესრულებული სამუშაოების მიღება, საანგარიშსწორებო და სხვა სახის დოკუმენტების მომზადება და მერისათვის წარდგენა;
 16.  მოქმედი კანონმდებლობითა და მუნიციპალიტეტის ორგანოების სამართლებრივი აქტებით განსაზღვრული სხვა ფუნქციების განხორციელება.

 

საკონკურსო თემატიკა

 •  საქართველოს კონსტიტუცია;
 •  საქართველოს ორგანული კანონი „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“;
 •  „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონი;
 • საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი;
 •  ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ ევროპული ქარტია http://kutaisi.gov.ge/files/upload-file/pdf/a_1299585101364911.pdf;
 •  საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსი;
 •  „ადგილობრივი მოსაკრებლების შესახებ“ საქართველოს კანონი;
 •  „საქმისწარმოების ერთიანი წესების დამტკიცებისა და ამოქმედების შესახებ საქართველოს პრეზიდენტის 1999 წლის 1 ივლისის №414 ბრძანებულება;
 •  „ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 14 ივლისის №2 დადგენილება;
 •  „ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურული ერთეულის – ინფრასტრუქტურის განვითარების, კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სამსახურის დებულებისა და ბეჭდის ნიმუშის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 16 ივლისის №16 დადგენილება;
 •  „ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის შინაგანაწესის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერის 2014 წლის 10 სექტემბრის №973 ბრძანების ცოდნა. http://kutaisi.gov.ge/files/upload-file/pdf/shinaganatsesi.pdf

 

დამატებითი ინფორმაცია

 • კონკურსში მონაწილეობის მსურველმა კანდიდატმა საკონკურსო კომისიას უნდა წარუდგინოს:
 1.  განაცხადი მხოლოდ ელექტრონული ფორმით საჯარო სამსახურის ბიუროს მიერ ადმინისტრირებული ვებგვერდის (www.hr.gov.ge) მეშვეობით (კანდიდატს უფლება აქვს გამოცხადებულ კონკურსში მონაწილეობის თაობაზე განაცხადი წარადგინოს არაუმეტეს, ხუთ ვაკანსიაზე. ხუთზე მეტ ვაკანსიაზე განაცხადის წარდგენის შემთხვევაში კანდიდატი მოიხსნება კონკურსიდან).
 2.  განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;
 3.  სამუშაო გამოცდილების დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;
 4.  არსებობის შემთხვევაში კანდიდატმა წარმოადგინოს 2014-2015 წლებში ჩატარებული ადგილობრივი თვითმმართველობის ტესტირების დამადასტურებელი დოკუმენტი;

 

დამატებით მოთხოვნები

 •  საგანმანათლებლო ხარისხი: სამართლის, ჰუმანიტარული, ბიზნესის ადმინისტრირების ან ინჟინერიის სპეციალიზაციით;
 •  სამუშაო გამოცდილება: მუშაობის არანაკლებ 1 წლიანი გამოცდილება (სასურველია სახელმწიფო ან ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებში მუშაობის გამოცდილება;
 •  სასურველი უცხო ენების (ინგლისური ან რუსული ან გერმანული) ცოდნა;
 •  სასურველია მუშაობის გამოცდილება სამართლის, ეკონომიკის, მართვის ან საბუნებისმეტყველო–ტექნიკურ სფეროში;
 • კომპიუტერული (საოფისე) პროგრამების ცოდნა (Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Office PowerPoint; Internet Explorer).

 

 

სასურველი უნარ-ჩვევები:

 1. კრეატიულობა;
 2. პრობლემების დამოუკიდებლად გადაჭრის უნარი;
 3. ორგანიზებულობა;
 4. გუნდური მუშაობა;
 5. შედეგზე ორიენტირებულობა.

 

დამატებითი ინფორმაციისათვის იხილეთ ბმული:

https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVakActives/Details/43744

 
ქ. ქუთაისის მუნიციპალიტეტი
101-500
сотрудник

ქ. ქუთაისის მუნიციპალიტეტი

больше

объявлений 0

ქ. ქუთაისის მუნიციპალიტეტი

Работа, вакансии и резюме, поиск работы, Работа в Грузии
რეგისტრაცია

აირჩიეთ რეგისტრაციის ტიპი


Авторизуйтесь с Facebook
ან


Warning: Illegal string offset 'agree_terms' in /var/www/html/res/smarty/templates_c/02c00e6be497b79e8a84255ac801295e88eb969e.file.popup.tpl.php on line 79

Warning: Illegal string offset 'agree_terms' in /var/www/html/res/smarty/templates_c/02c00e6be497b79e8a84255ac801295e88eb969e.file.popup.tpl.php on line 79Warning: Illegal string offset 'name' in /var/www/html/res/smarty/templates_c/02c00e6be497b79e8a84255ac801295e88eb969e.file.popup.tpl.php on line 87

Warning: Illegal string offset 'email' in /var/www/html/res/smarty/templates_c/02c00e6be497b79e8a84255ac801295e88eb969e.file.popup.tpl.php on line 95

Warning: Illegal string offset 'confirm_email' in /var/www/html/res/smarty/templates_c/02c00e6be497b79e8a84255ac801295e88eb969e.file.popup.tpl.php on line 103

Warning: Illegal string offset 'password' in /var/www/html/res/smarty/templates_c/02c00e6be497b79e8a84255ac801295e88eb969e.file.popup.tpl.php on line 110
წესებს
წესებს
Работа, вакансии и резюме, поиск работы, Работа в Грузии
ავტორიზაცია

Выберите тип профиля