სატესტო რეჟიმი
+განცხადების დამატება
geo
 • eng
 • rus
ქ. გორის მუნიციპალიტეტის მერია
ქ. გორის მუნიციპალიტეტის მერია

ქ. გორის მუნიციპალიტეტის მერია

შესახებ

მერია არის, ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის ადმინისტრაციული ორგანო, რომელიც უზრუნველყოფს მერის უფლებამოსილების განხორციელებას . მერიას ხელმძღვანელობს ქალაქ გორის მერი (შემდგომში–მერი) . მერია შედგება სტრუქტურული ერთეულებისგან . მერიის სტრუქტურული ერთეულები შესაბამისი სფეროების მიხედვით უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის საკრებულოსა და მერის დავალებების შესრულებას .

მერია შედგება სტრუქტურული ერთეულებისა და ადმინისტრაციული ერთეულებისაგან.

მერია უფლებამოსილია ითანამშრომლოს სხვა ქვეყნების ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებთან ,,ადმინისტრაციულ ტერიტორიულ ერთეულებს ან ხელისუფლების ორგანოებს შორის ტრანსსაზაზღვრო თანამშრომლობის შესახებ’’ სახელმძღვანელო ევროპული კონვენციის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

მერია საქმიანობას წარმართავს საქართველოს კონსტიტუციის, ‘’ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ ევროპული ქარტიის,, ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის’’ ორგანული კანონის, მოქმედი კანონმდებლობის და ამ დებულების შესაბამისად. მერიას უფლება აქვს, მიიღოს სამართლებრივი ზომები, თავისი საკუთარი უფლებამოსილებების თავისუფალი განხორციელების და თვითმმართველობის ისეთი პრინციპების პატივისცემის უზრუნველსაყოფად, რომელნიც დაცულნი არიან საქართველოს კონსტიტუციით, ან შიდა კანონმდებლობით. მერიის სტრუქტურული ერთეულები და თანამდებობის პირები მოქმედებენ კანონიერების, საჯაროობისა და გადაწყვეტილებათა მიღების პროცესში მოქალაქეთა მონაწილეობის პრინციპების დაცვით.

ვიდეო გალერეა

 • ტელეფონი

  +0370 27 73 88  

 • ელ-ფოსტა

  contact@gori.gov.ge

 • საქმიანობის სფერო

  საჯარო სექტორი

 • განცხადებები 0

მდებარეობა

არქივი

დასახელება
ორგანიზაცია
ხელფასი
მდებარეობა
თარიღი
ვაკანსიები, vakansiebi, ვაკანსია, დასაქმება, dasaqmeba, vakansia
ავტორიზაცია

აირჩიეთ ავტორიზაციის ტიპი