სატესტო რეჟიმი
+Post Announcement
eng
 • geo
 • rus

განცხადება ვადაგასულია

ფსიქოლოგიური მომსახურების ცენტრის (სამმართველო) უფროსი

 • 760

Tbilisi Published 12/10/2017 end: 25/10/2017 Vacant Positions 1 sallary 1640

+ bonus
min. experience 5 year


This anounsment contain only Georgian text. please use Georgian version.

ფუნქციები

 • ასრულებს სამსახურის უფროსის ბრძანებებს, მითითებებსა და დავალებებს;
 • ასრულებს კურატორის მოადგილის მითითებებსა და დავალებებს;
 • ხელმძღვანელობს და წარმართავს სამმართველოს საქმიანობას;
 • წარმოადგენს სამმართველოს დაკისრებული უფლება-მოვალეობების განხორციელებისას და პასუხისმგებელია სამმართველოზე დაკისრებული ფუნქციებისა და ამოცანების შესრულებაზე;
 • ანაწილებს მოვალეობებს სამმართველოს თანამშრომლებს შორის, აძლევს მათ მითითებებსა და დავალებებს;
 • აკონტროლებს სამმართველოს თანამშრომლების მიერ თავიანთი სამსახურებრივი მოვალეობების შესრულებას;
 • აკონტროლებს სამმართველოს თანამშრომლების მიერ სამსახურის შრომის შინაგანაწესის დაცვას;
 • აკონტროლებს სამმართველოს თანამშრომლებზე დაკისრებული სამსახურებრივი დავალებების პროფესიული შესრულების ხარისხს;
 • ახორციელებს კომპეტენციის ფარგლებში შემავალ საკითხთან დაკავშირებით მომზადებული წერილების, ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტების პროექტების და სხვა დოკუმენტების ვიზირებას;
 • ხელს აწერს სამმართველოს კომპეტენციის ფარგლებში შემავალ საკითხებთან დაკავშირებით მომზადებულ დოკუმენტებს; 
 • უზრუნველყოფს სამმართველოს კომპეტენციაში შემავალ საკითხებზე სხვადასხვა სახელმწიფო და არასახელმწიფო დაწესებულების, აგრეთვე, მოქალაქეთა განცხადებებისა და წერილების დადგენილი წესით განხილვას და მათზე რეაგირებას;
 • კანონმდებლობით დადგენილი წესით წარუდგენს წინადადებებს სამსახურის უფროსს სამმართველოს თანამშრომლების წახალისებისა და მათ მიმართ დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომების გამოყენების თაობაზე;
 • ხელს უწყობს სამმართველოში შრომის სათანადო პირობების შექმნას და თანამშრომელთა პროფესიული დონის ამაღლებას;
 • მოთხოვნის შემთხვევაში სამსახურის უფროსს წარუდგენს წერილობით ანგარიშს სამმართველოს მიერ განხორციელებული სამუშაოს შესახებ;
 • ახორციელებს საქართველოს კანონმდებლობით მისთვის მინიჭებულ სხვა უფლებამოსილებებს;
 • უზრუნველყოფს ფსიქო-სოციალური მომსახურების (ფსიქოკორექცია, ფსიქოთერაპია, პრევენცია (პროფილაქტიკა), ფსიქოდიაგნოსტიკა, რესოციალიზაცია) გაწევას საგანმანათლებლო დაწესებულების ფსიქოლოგიური პრობლემების, ქცევითი და ემოციური დარღვევების მქონე მოსწავლეების, სტუდენტების, პროფესიულ სტუდენტების, მათ მშობლების/კანონიერ წარმომადგენლების, საგანმანათლებლო დაწესებულების ადმინისტრაციას ან/და მასწავლებლებისათვის;
 • უზრუნველყოფს საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურთათვის, საგანმანათლებლო დაწესებულების ადმინისტრაციისათვის, მასწავლებლისათვის, საგანმანათლებლო დაწესებულების მოსწავლისათვის, სტუდენტისათვის, პროფესიული სტუდენტისათვის, მათი მშობლებისათვის/კანონიერი წარმომადგენლისათვის ფსიქოლოგიური და საგანმანათლებლო ტრეინინგების ჩატარება; 
 • უზრუნველყოფს დაინტერესებულ პირსა და სსიპ საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახურს შორის გაფორმებული ხელსეკრულების საფუძველზე ფსიქო-სოციალური მომსახურების გაწევას (ფსიქოკორექცია, ფსიქოთერაპია, პრევენცია (პროფილაქტიკა), ფსიქოდიაგნოსტიკა, რესოციალიზაცია) საგანმანათლებლო დაწესებულების მოსწავლეების, სტუდენტების, პროფესიულ სტუდენტების, მათ მშობლების/კანონიერ წარმომადგენლების, საგანმანათლებლო დაწესებულების ადმინისტრაციას ან/და მასწავლებლებისათვის;
 • უზრუნველყოფს საგანმანათლებლო დაწესებულების ფსიქოლოგიური პრობლემების, ქცევითი და ემოციური დარღვევების მქონე მოსწავლეებთან, სტუდენტებთან, პროფესიულ სტუდენტებთან, მათ მშობლებთან/კანონიერ წარმომადგენლებთან, საგანმანათლებლო დაწესებულების ადმინისტრაციასთან და მასწავლებლებთან სოციალური მუშაობის სისტემისა და სტრატეგიის შემუშევებას და დანერგვას;
 • უზრუნველოფს საგანმანათლებლო დაწესებულების ფსიქოლოგიური პრობლემების, ქცევითი და ემოციური დარღვევების მქონე მოსწავლეების, სტუდენტების, პროფესიული სტუდენტების, მათი მშობლების/კანონიერი წარმომადგენლების, საგანმანათლებლო დაწესებულების ადმინისტრაციის ან/და მასწავლებლებისათვის სოციალური ინტეგრაციის მხარდამჭერი პროექტების მომზადება და განხორციელება;
 • უზრუნველყოფს საინფორმაციო ხასიათის შეხვედრების ჩატარებას საგანმანათლებლო დაწესებულების ადმინისტრაციასთან, პედაგოგებთან, მშობლებთან და საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურთან;
 • უზრუნველყოფს საგანმანათლებლო დაწესებულების მოსწავლის, სტუდენტის, პროფესიული სტუდენტის, მათი მშობლების/კანონიერი წარმომადგენლების, საგანმანათლებლო დაწესებულების ადმინისტრაციის ან/და მასწავლებლების ინფორმირებას და კონსულტაციის გაწევა საკუტარი უფლებამოსილების ფარგლებში;
 • ფსიქოლოგიური მომსახურების ცენტრის (სამმართველო) კომპეტენციის ფარგლებში, უზრუნველყოფს საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურთა გადამზადების (სერტიფიცირება) პროცედურების ორგანიზებას, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანებით განსაზღვრულ - საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურობის კანდიდატების მოსამზადებელ კურსებში;
 • რეგიონებში განაწილებული ფსიქოლოგების, სოციალური მუშაკებისა და ფსიქიატრების მართვა და მათთვის ინსტრუქტაჟის ჩატარება;
 • ამოწმებს ფსიქოდიაგნოსტიკური დასკვნის ხარისხსა და საჭიროების შემთხვევაში სისწორეს;
 • ხელს აწერს ფსიქოდიაგნოსტიკურ დასკვნას;
 • სამსახურის სხვა სტრუქტურული ერთეულებიდან მიღებული ინფორმაციის შესაბამისი დამუშავება;
 • ჯამური-ყოველთვიური, კვარტალური, წლიური ანგარიშების წარმოება და მათი ანალიზი, ამ მიზნით სტრუქტურული ერთეულებიდან შესაბამისი ინფორმაციის გამოთხოვა.

 

დამატებითი მოთხოვნები

 •  ბიო-ფსიქო-სოციალურ მოდელზე დაფუძნებული მულტიდისციპლინური გუნდის მართვის და ბიო-ფსიქო-სოციალური მოდელზე დაფუძნებულ მულტიდისციპლინურ გუნდში მუშაობის 1 წლიანი გამოცდილება;
 • ფსიქოთერაპიული/ფსიქოკორექციული მუშაობის 3 წლიანი გამოცდილება.
 • კომუნიკაბელურობა;
 • გუნდური მუშაობის უნარი;
 • ანალიზის უნარი;
 • გადაწყვეტილების მიღების უნარი;
 • წერითი და ანალიტიკური უნარი;

 

თანამდებობრივი სარგო: 2050 ლარი (ხელზე ასაღები: 1640 ლარი)

 

ვაკანსიის შესახებ დამატებითი ინფორმაციისათვის იხილეთ ბმული:

https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/45379?active=1

 

შენიშვნა: ეს არის საჯარო სექტორის ვაკანსია, ამიტომ კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად პირველ რიგში რეგისტრაცია უნდა გაიაროთ  http://www.hr.gov.ge -ზე და შეავსოთ თქვენი რეზიუმე.  ამის შემგედ  hr.gov.ge  -ზე  გახსენით თქვენთვის სასურველი ვაკანსია და დააჭირეთ ღილაკს  "გააკეთე განაცხადი ვაკანსიაზე".

 
საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახური
1000-ზე მეტი
Employee

საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახური

More

Announcements 0

საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახური

work, vacancies, jobs, job ads in Georgia, resume, CV, Tbilisi,
registration

აირჩიეთ რეგისტრაციის ტიპი


Log in with Facebook
or


Warning: Illegal string offset 'agree_terms' in /var/www/html/res/smarty/templates_c/02c00e6be497b79e8a84255ac801295e88eb969e.file.popup.tpl.php on line 79

Warning: Illegal string offset 'agree_terms' in /var/www/html/res/smarty/templates_c/02c00e6be497b79e8a84255ac801295e88eb969e.file.popup.tpl.php on line 79Warning: Illegal string offset 'name' in /var/www/html/res/smarty/templates_c/02c00e6be497b79e8a84255ac801295e88eb969e.file.popup.tpl.php on line 87

Warning: Illegal string offset 'email' in /var/www/html/res/smarty/templates_c/02c00e6be497b79e8a84255ac801295e88eb969e.file.popup.tpl.php on line 95

Warning: Illegal string offset 'confirm_email' in /var/www/html/res/smarty/templates_c/02c00e6be497b79e8a84255ac801295e88eb969e.file.popup.tpl.php on line 103

Warning: Illegal string offset 'password' in /var/www/html/res/smarty/templates_c/02c00e6be497b79e8a84255ac801295e88eb969e.file.popup.tpl.php on line 110
წესებს
წესებს
work, vacancies, jobs, job ads in Georgia, resume, CV, Tbilisi,
Log In

Choose profile type