სატესტო რეჟიმი
+Post Announcement
eng
 • geo
 • rus

განცხადება ვადაგასულია

 • 907

Kutaisi Published 12/06/2017 end: 21/06/2017 Vacant Positions 1 sallary 700

+ bonus
min. experience 1 year


This anounsment contain only Georgian text. please use Georgian version.

თანამდებობის სრული დასახელება: საფინანსო პოლიტიკისა და სახელმწიფო შესყიდვების სამსახურის საბუღალტრო აღრიცხვის განყოფილების მთავარი სპეციალისტი

 

ფუნქციები

 1.  მუნიციპალიტეტის საფინანსო ოპერაციების ბუღალტრული აღრიცხვა, საკასო და საბანკო ოპერაციების წარმოება, საბუღალტრო ანგარიშგებისა და ბალანსების შედგენა, ანალიზი, სინთეზური და ანალიტიკური აღრიცხვიანობა;
 2.  ბიუჯეტით გათვალისწინებული ასიგნებების შესაბამისად ხარჯის გაწევა, საფინანსო ოპერაციების წარმოება;
 3.  მუნიციპალიტეტის საბანკო ანგარიშების მართვა, ურთიერთობები ხაზინასთან და საბანკო დაწესებულებებთან;
 4.  მუნიციპალიტეტის მიერ აღებული და გაცემული სესხების აღრიცხვა;
 5.  მუნიციპალიტეტის საჯარო მოსამსახურეთა ხელფასების, სამივლინებო ხარჯებისა და სხვა გადასახდელების გაცემა;
 6.  ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატისა და მერიის სამსახურების მიერ წარმოდგენილი დოკუმენტების საფუძველზე, მომწოდებლებთან ანგარიშსწორება;
 7.  ბიუჯეტიდან მიღებული მარაგებისა და ნაკადების აღრიცხვა;
 8.  იურიდიულ და ფიზიკურ პირებთან ხელშეკრულების საფუძველზე შესრულებული სამუშაოების (მომსახურების) ანგარიშსწორების სრული და თავისდროული აღრიცხვა;
 9.  მონაწილეობის მიღება არაფინანსური და ფინანსური აქტივების ვალდებულებებისა და სხვა დებიტორული ან კრედიტორული დავალიანებების ინვენტარიზაციაში და ინვენტარიზაციის შედეგების აღრიცხვა;
 10.  ფინანსური ანგარიშგების წარმოება დადგენილ ვადებში, დამტკიცებული ფორმით, ქალაქ ქუთაისის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი მხარჯავი სუბიექტებიდან წარმოდგენილი ბალანსების მიღება და კონსოლიდირებული ბალანსის მომზადება;
 11.  ბუღალტრული აღრიცხვის დოკუმენტების შენახვა დადგენილი წესით და არქივისათვის ჩაბარება;
 12.  მოქმედი კანონმდებლობით, მერიის დებულებითა და მუნიციპალიტეტის ორგანოების სხვა სამართლებრივი აქტებით განსაზღვრული ფუნქციების განხორციელება.

 

საკონკურსო თემატიკა

 

 • საქართველოს კონსტიტუცია;
 •  საქართველოს ორგანული კანონი „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“;
 • „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონი;
 •  საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი;
 • ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ ევროპული ქარტია http://kutaisi.gov.ge/files/upload-file/pdf/a_1299585101364911.pdf;
 • საქართველოს საგადასახადო კოდექსი;
 • საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი;
 • „ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ" საქართველოს კანონი;
 • „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონი;
 • სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 7 აპრილის №9 ბრძანება „გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ";
 • „საქმისწარმოების ერთიანი წესების დამტკიცებისა და ამოქმედების შესახებ საქართველოს პრეზიდენტის 1999 წლის 1 ივლისის №414 ბრძანებულება;
 • „ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 14 ივლისის №2 დადგენილება;
 • „ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურული ერთეულის – საფინანსო პოლიტიკისა და სახელმწიფო შესყიდვების სამსახურის დებულებისა და ბეჭდის ნიმუშის დამტკიცების შესახებ" ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 16 ივლისის №13 დადგენილება;
 • „ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის შინაგანაწესის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერის 2014 წლის 10 სექტემბრის №973 ბრძანების ცოდნა. http://kutaisi.gov.ge/files/upload-file/pdf/shinaganatsesi.pdf

 

დამატებით მოთხოვნები

 • საგანმანათლებლო ხარისხი: ბიზნესის ადმინისტრირების ან ეკონომიკური სპეციალიზაციით;
 • სამუშაო გამოცდილება: მუშაობის არანაკლებ 1 წლიანი გამოცდილება (სასურველია სახელმწიფო ან ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებში მუშაობის გამოცდილება);
 • სასურველია აუდიტად, მუშაობის გამოცდილება, ასევე საფინანსო ან ბუღალტრულ სფეროში;
 • სასურველია უცხო ენების (ინგლისური ან რუსული ან გერმანული) ცოდნა;
 • კომპიუტერული (საოფისე) პროგრამების ცოდნა (Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Office PowerPoint; Internet Explorer).

 

სასურველი უნარ-ჩვევები:

 1. კრეატიულობა;
 2. პრობლემების დამოუკიდებლად გადაჭრის უნარი;
 3. კომუნიკაციის უნარი;
 4. ორგანიზებულობა;
 5. გუნდური მუშაობა;
 6. შედეგზე ორიენტირებულობა.

 

დამატებითი ინფორმაცია

  კონკურსში მონაწილეობის მსურველმა კანდიდატმა საკონკურსო კომისიას უნდა წარუდგინოს:

 1. განაცხადი მხოლოდ ელექტრონული ფორმით საჯარო სამსახურის ბიუროს მიერ ადმინისტრირებული ვებგვერდის (www.hr.gov.ge) მეშვეობით (კანდიდატს უფლება აქვს გამოცხადებულ კონკურსში მონაწილეობის თაობაზე განაცხადი წარადგინოს არაუმეტეს, ხუთ ვაკანსიაზე. ხუთზე მეტ ვაკანსიაზე განაცხადის წარდგენის შემთხვევაში კანდიდატი მოიხსნება კონკურსიდან).
 2. განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;
 3. სამუშაო გამოცდილების დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;
 4. არსებობის შემთხვევაში 2014-2015 წლებში ჩატარებული ადგილობრივი თვითმმართველობის ტესტირების დამადასტურებელი დოკუმენტი.

 

 კანდიდატი ვერ გადავა კონკურსის შემდეგ ეტაპზე, თუ იგი არ შეესაბამება დადგენილ მოთხოვნებს, ან არასრულყოფილად იქნება წარმოდგენილი მითითებული დოკუმენტაცია; კონკურსის ყოველი ეტაპის შედეგები კანდიდატს ეცნობება მის მიერ აპლიკაციაში მითითებული ელექტრონული ფოსტის მისამართზე.

 

დამატებითი ინფორმაციისათვის იხილეთ ბმული 

https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVakActives/Details/43766

 
ქ. ქუთაისის მუნიციპალიტეტი
101-500
Employee

ქ. ქუთაისის მუნიციპალიტეტი

More

Announcements 0

ქ. ქუთაისის მუნიციპალიტეტი

work, vacancies, jobs, job ads in Georgia, resume, CV, Tbilisi,
registration

აირჩიეთ რეგისტრაციის ტიპი


Log in with Facebook
or


Warning: Illegal string offset 'agree_terms' in /var/www/html/res/smarty/templates_c/02c00e6be497b79e8a84255ac801295e88eb969e.file.popup.tpl.php on line 79

Warning: Illegal string offset 'agree_terms' in /var/www/html/res/smarty/templates_c/02c00e6be497b79e8a84255ac801295e88eb969e.file.popup.tpl.php on line 79Warning: Illegal string offset 'name' in /var/www/html/res/smarty/templates_c/02c00e6be497b79e8a84255ac801295e88eb969e.file.popup.tpl.php on line 87

Warning: Illegal string offset 'email' in /var/www/html/res/smarty/templates_c/02c00e6be497b79e8a84255ac801295e88eb969e.file.popup.tpl.php on line 95

Warning: Illegal string offset 'confirm_email' in /var/www/html/res/smarty/templates_c/02c00e6be497b79e8a84255ac801295e88eb969e.file.popup.tpl.php on line 103

Warning: Illegal string offset 'password' in /var/www/html/res/smarty/templates_c/02c00e6be497b79e8a84255ac801295e88eb969e.file.popup.tpl.php on line 110
წესებს
წესებს
work, vacancies, jobs, job ads in Georgia, resume, CV, Tbilisi,
Log In

Choose profile type