სატესტო რეჟიმი
+Post Announcement
eng
 • geo
 • rus

განცხადება ვადაგასულია

სახელმწიფო შესყიდვების სამსახურის უფროსი

 • 997

Tbilisi Published 21/08/2017 end: 04/09/2017 Vacant Positions 1 sallary 1440

+ bonus
min. experience 5 year


This anounsment contain only Georgian text. please use Georgian version.

ფუნქციები

 • სამსახურში შესული კორესპონდენციის განხილვა და შემდგომი რეაგირების მიზნით სამსახურის საჯარო მოსამსახურეებისთვის გადანაწილება;
 • სამსახურის საჯარო მოსამსახურეების მიერ მომზადებული დოკუმენტების ხელმოწერა და ვიზირება;
 • სამსახურის საჯარო მოსამსახურეების მიერ მათზე დაკისრებული ვალდებულებების შესრულების კონტროლი;
 • სახელმწიფო შესყიდვების პროცედურების დაგეგმვა. ასევე, წლიური შესყიდვების გეგმის შედგენის, მასში ცვლილების განხორციელების და გეგმის შესაბამისი მონაცემების შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში შეტანის კოორდინირება და კონტროლი;
 • ელექტრონული ტენდერის განხორციელებისათვის საჭირო დოკუმენტების (სატენდერო დოკუმენტაცია, სატენდერო განცხადება და სხვა) მომზადების კოორდინაცია და კონტროლი;
 • კონკურსის განხორციელებისათვის საჭირო დოკუმენტების (საკონკურსო დოკუმენტაცია, საკონკურსო განცხადება და სხვა) მომზადების კოორდინაცია და კონტროლი;
 • პრეტენდენტების მიერ წარმოდგენილი ტექნიკური დოკუმენტაციისა და სარეგისტრაციო/უფლებრივი მონაცემების ამსახველი დოკუმენტების სატენდერო ან/და საკონკურსო პირობებთან შესაბამისობის შემოწმების კოორდინირება/კონტროლი და შესაბამისი დოკუმენტებისა და ინფორმაციის სატენდერო ან/და საკონკურსო კომისიისთვის განსახილველად წარდგენა;
 • სახელმწიფო შესყიდვის ხელშეკრულებების პროექტების მომზადების კოორდინაცია და კონტროლი;
 • სახელმწიფო შესყიდვების ხელშეკრულებებისა და მის შესრულება/შეუსრულებლობასთან დაკავშირებული დოკუმენტებისა და ინფორმაციის შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში განთავსების კოორდინაცია;
 • სახელმწიფო შესყიდვებთან დაკავშირებით, საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული დეპარტამენტის სხვა უფლებამოსილებების შესრულება;
 • კომპეტენციის ფარგლებში, შესაბამისი სამართლებრივი აქტების პროექტების შემუშავება ან/და შემუშავებაში მონაწილეობა;
 • შესაბამისი სტრუქტურული ქვედანაყოფისათვის დეპარტამენტის დებულებით განსაზღვრულ ამოცანების შესრულება, აგრეთვე დეპარტამენტის თავმჯდომარის, დეპარტამენტის თავმჯდომარის მოადგილის – ტექნიკური მდივნის ან/და დეპარტამენტის თავმჯდომარის შესაბამისი მოადგილის სამსახურებრივი დავალებების შესრულება;
 • საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული სხვა უფლებამოსილებათა შესრულება.

 

საკონკურსო თემატიკა 

 •   საქართველოს კონსტიტუცია;
 •   საქართველოს კანონი „საჯარო სამსახურის შესახებ“;
 •   საქართველოს კანონი „საქართველოს მთავრობის სტრუქტურის, უფლებამოსილებისა და საქმიანობის წესის შესახებ“;
 •   საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი;
 •   საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 1595–1599 მუხლები;
 •   საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 1951 მუხლი;
 •   საქართველოს კანონი „ნორმატიული აქტების შესახებ“;
 •   საქართველოს კანონი „საჯარო დაწესებულებაში ინტერესთა შეუთავსებლობისა ა კორუფციის შესახებ“;
 •   საქართველოს კანონი „საავტომობილო გზების შესახებ“;
 •   საქართველოს კანონი „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“;
 •   საქართველოს კანონი „გრანტების შესახებ“;
 •   საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 21 იანვრის №26 დადგენილება ავტოსატრანსპორტო საშუალებების წლოვანების ან/და გარანტიის პირობების დადგენის შესახებ, რომელთა ტექნიკური მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვა შესაძლებელია გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით“;
 •  საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 14 იანვარის №55 დადგენილება „ტექნიკური რეგლამენტის – „სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვისას ზედნადები ხარჯებისა და გეგმური მოგების განსაზღვრის წესის“ დამტკიცების შესახებ“;
 •  საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 6 თებერვლის №121 დადგენილება „სახელმწიფო ავტოპარკის გადანაწილების, კლასიფიკაციისა და სამსახურებრივი ავტომანქანის შესყიდვის ან ჩანაცვლების წესის დამტკიცების შესახებ“;
 •  საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 11 ივლისის №321 დადგენილება „სახელმწიფო საიდუმლოების შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრულ სახელმწიფო საიდუმლოებასთან დაკავშირებული სახელმწიფო შესყიდვების ობიექტების ნუსხისა და შესყიდვების განხორციელების წესის დამტკიცების თაობაზე“;
 •  სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2017 წლის 14 ივნისის №12 ბრძანება „ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“;
 •  სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2015 წლის 17 აგვისტოს №13 ბრძანება „გამარტივებული შესყიდვის კრიტერიუმების განსაზღვრისა და გამარტივებული შესყიდვის ჩატარების წესის დამტკიცების თაობაზე“;
 •  სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2010 წლის 20 სექტემბრის №7 ბრძანება „შესყიდვის ობიექტების იდენტიფიცირებისა და ერთგვაროვნების დადგენის წესის დამტკიცების შესახებ“;
 •  სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2015 წლის 27 თებერვლის №1 ბრძანება „სახელმწიფო შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოს საქმიანობის წესის დამტკიცების შესახებ“;
 •  სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2015 წლის 29 ოქტომბრის №19 ბრძანება „შავი სიის წარმოების წესისა და პირობების დამტკიცების შესახებ“;
 •  სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2016 წლის 26 თებერვლის №2 ბრძანება „თეთრი სიის წარმოების წესისა და პირობების დამტკიცების შესახებ“;
 •  სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2015 წლის 22 მაისის №7 ბრძანება „კონკურსის მეშვეობით საპროექტო მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის წესისა და პირობების დამტკიცების შესახებ“;
 • სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2015 წლის 21 მაისის №5 ბრძანება „სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში მომხმარებლის რეგისტრაციისა და სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემის გამოყენების წესის დამტკიცების შესახებ“;
 • სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 10 თებერვლის №2 ბრძანება „შემსყიდველი ორგანიზაციის ანგარიშგების წესის დამტკიცების შესახებ“;
 • სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2015 წლის 25 დეკემბრის №27 ბრძანება „სახელმწიფო შესყიდვის ხელოვნურად დაყოფის გამოვლენის მეთოდოლოგიის დამტკიცების შესახებ“;
 • სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 23 ივნისის №15 ბრძანება „სატენდერო განცხადებისა და სატენდერო დოკუმენტაციის  და საკონკურსო განცხადებისა და საკონკურსო დოკუმენტაციის გამოქვეყნების საფასურის ოდენობებისა და გადახდის წესის დამტკიცების შესახებ“;
 • სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2016 წლის 28 ივლისის №11 ბრძანება „ორეტაპიანი ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“;
 • საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრის 2017 წლის 13 იანვრის №1/ნ ბრძანება „საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს გამგებლობაში არსებული სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულების – საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის დებულების დამტკიცების შესახებ“.

 

დამატებითი მოთხოვნები

 • მუშაობის არანაკლებ 5 წლიანი გამოცდილება სახელმწიფო შესყიდვების მიმართულებით, მათ შორის ხელმძღვანელ პოზიციაზე მუშაობის არანაკლებ 3 წლის გამოცდილება.

სასურველია:

 • ინგლისური ან რუსული ენის კარგად ცოდნა;
 • Microsoft Office PowerPoint სამომხმარებლო დონეზე ცოდნა.

 

თანამდებობრივი სარგო: 1880 ლარი (ხელზე ასაღები: 1440 ლარი)

 

დამატებითი ინფორმაციისათვის იხილეთ ბმული:

https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/44699?active=1

 

 
საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი
1-10
Employee

საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი

More

Announcements 0

საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი

work, vacancies, jobs, job ads in Georgia, resume, CV, Tbilisi,
registration

აირჩიეთ რეგისტრაციის ტიპი


Log in with Facebook
or


Warning: Illegal string offset 'agree_terms' in /var/www/html/res/smarty/templates_c/02c00e6be497b79e8a84255ac801295e88eb969e.file.popup.tpl.php on line 79

Warning: Illegal string offset 'agree_terms' in /var/www/html/res/smarty/templates_c/02c00e6be497b79e8a84255ac801295e88eb969e.file.popup.tpl.php on line 79Warning: Illegal string offset 'name' in /var/www/html/res/smarty/templates_c/02c00e6be497b79e8a84255ac801295e88eb969e.file.popup.tpl.php on line 87

Warning: Illegal string offset 'email' in /var/www/html/res/smarty/templates_c/02c00e6be497b79e8a84255ac801295e88eb969e.file.popup.tpl.php on line 95

Warning: Illegal string offset 'confirm_email' in /var/www/html/res/smarty/templates_c/02c00e6be497b79e8a84255ac801295e88eb969e.file.popup.tpl.php on line 103

Warning: Illegal string offset 'password' in /var/www/html/res/smarty/templates_c/02c00e6be497b79e8a84255ac801295e88eb969e.file.popup.tpl.php on line 110
წესებს
წესებს
work, vacancies, jobs, job ads in Georgia, resume, CV, Tbilisi,
Log In

Choose profile type