სატესტო რეჟიმი
+Post Announcement
eng
 • geo
 • rus

განცხადება ვადაგასულია

მთავარი ბუღალტერი

 • 959

Tbilisi Published 18/08/2017 end: 01/09/2017 Vacant Positions 1 sallary 1440

+ bonus
min. experience 2 year


This anounsment contain only Georgian text. please use Georgian version.

პოზიციის დასახელება: ადმინისტრაციის ბუღალტრული აღრიცხვა-ანგარიშგების განყოფილების მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი – მთავარი ბუღალტერი

 

ფუნქციები

 • განყოფილებებზე დაკისრებული ამოცანების შესრულება, საქმიანობის სწორად წარმართვა და კოორდინაცია;
 • შრომის დისციპლინის კონტროლის განხორციელება;
 • მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად დეპარტამენტში ბუღალტრული აღრიცხვა-ანგარიშგების საქმიანობას წარმართვა;
 • დეპარტამენტის ბიუჯეტის პროექტის მომზადებაში მონაწილეობის მიღება ადმინისტრაციის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის მოადგილესთან კოორდინაციით და საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროსადმი წარდგენა;
 • კომპეტენციის ფარგლებში დეპარტამენტის საშტატო ნუსხისა და ხელფასის ფონდის განსაზღვრაში მონაწილეობის მიღება ადმინისტრაციის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის მოადგილესთან კოორდინაციით;
 • დადგენილი წესით დეპარტამენტის საჯარო მოსამსახურეთა შრომის ანაზღაურების ორგანიზება;
 • დეპარტამენტის საფინანსო და საბუღალტრო საქმიანობას კანონმდებლობის შესაბამისად წარმართვა;
 • დეპარტამენტის ფინანსური და არაფინანსური აქტივების, მოთხოვნების, ვალდებულებებისა და კაპიტალის აღრიცხვა-ანგარიშგების წარმოება;
 • დეპარტამენტის ამოცანებისა და ფუნქციების შესრულების მიზნით ფინანსური სახსრების მართვის ორგანიზებაში მონაწილეობის მიღება ადმინისტრაციის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის მოადგილესთან კოორდინაციით;
 • კომპეტენციის ფარგლებში დეპარტამენტის უფროსის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტების პროექტის მომზადება;
 • დეპარტამენტში უნაღდო ფულადი ოპერაციების წარმოება;
 • მაკონტროლებელ ორგანოებთან მუშაობა, მათთვის მოთხოვნილი ინფორმაციისა და ფინანსური დოკუმენტაციის მომზადება/მიწოდება;
 • დეპარტამენტში წარმოებული საბუღალტრო დოკუმენტაციისა და გადარიცხვების შესაბამისობის უზრუნველყოფა მოქმედ კანონმდებლობასთან;
 • საბუღალტრო ანგარიშგების (ბალანსის) შედგენა და დანიშნულებისამებრ წარდგენა; 
 • ხელმძღვანელის მიერ, კომპეტენციის ფარგლებში გაცემული დამატებითი დავალებების შესრულება და მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილ ფარგლებში, დაკისრებული ფუნქციებისა და ამოცანების შესრულების მიზნით სხვა უფლებამოსილებების განხორციელება.

 

საკონკურსო თემატიკა

 • საქართველოს კონსტიტუცია;
 • საქართველოს საგადასახადო კოდექსი;
 • საქართველოს კანონი „გრანტების შესახებ“;
 • საქართველოს კანონი „მკაცრი აღრიცხვის ფორმების შესახებ“;
 • საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 28 დეკემბრის №1321 ბრძანება „ავტონომიური რესპუბლიკების ბიუჯეტებისა და ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების ბიუჯეტების დაფინანსებაზე მყოფი ორგანიზაციების ბუღალტრული აღრიცხვის შესახებ ინსტრუქციის დამტკიცების შესახებ“;
 • საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 25 აგვისტოს №672 ბრძანება „საქართველოს საბიუჯეტო კლასიფიკაციის დამტკიცების თაობაზე“;
 • საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2002 წლის 31 დეკემბრის №439 ბრძანება „საბიუჯეტო ორგანიზაციების ძირითადი აქტივების ფიზიკური ცვეთის ნორმებისა      და მათი ბუღალტრულ აღრიცხვაში ასახვისშესახებ“ ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე“;
 • საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2011 წლის 4 თებერვლის №49 ბრძანება „საბიუჯეტო ორგანიზაციების სალაროს ორგანიზებისა და ოპერაციების წარმოების წესის შესახებ“ ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე“;
 • საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 23 ივლისის №605  „საბიუჯეტო ორგანიზაციებში ქონების, მოთხოვნებისა და ვალდებულებების ინვენტარიზაციის ჩატარების წესის“ დამტკიცების შესახებ“;
 • საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2014 წლის 31 დეკემბრის №424 ბრძანება „სახელმწიფო ხაზინის მომსახურებაზე მყოფი ორგანიზაციების მიერ გადახდების განხორციელების წესის შესახებ ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე“;
 • საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2005 წლის 5 აპრილის №220 ბრძანება „დაქირავებულისათვის გადახდილი სამივლინებო ხარჯების ნორმების განსაზღვრის შესახებ“;
 • საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 23 დეკემბრის №572 დადგენილება „საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს დებულების დამტკიცების შესახებ“;
 • საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრის 2013 წლის 10 მაისის №26 ბრძანება „საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულების – გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის დებულების დამტკიცების შესახებ“;
 • საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრის 2015 წლის 30 ივნისის №204 ბრძანება „საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება – გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის ტერიტორიული ორგანოების დებულებების დამტკიცების შესახებ“.

 

დამატებითი მოთხოვნები
 სავალდებულო მოთხოვნა: 

 1. საჯარო სამსახურში ან/და საჯარო სამართლის იურიდიულ პირში საფინანსო სფეროში ან/და ბუღალტრად მუშაობის არანაკლებ 2-წლიანი გამოცდილება; 
 2. საბუღალტრო პროგრამაში მუშაობის გამოცდილება;
 3. სახელმწიფო ხაზინის ელექტრონული მომსახურების სიტემაში მუშაობის გამოცდილება.

 

თანამდებობრივი სარგო: 1800 ლარი (ხელზე ასაღები: 1440 ლარი) 

 

დამატებითი ინფორმაციისათვის იხილეთ ბმული: 

https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/44635?active=1

 
გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი
51-100
Employee

გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი

More

Announcements 0

გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი

work, vacancies, jobs, job ads in Georgia, resume, CV, Tbilisi,
registration

აირჩიეთ რეგისტრაციის ტიპი


Log in with Facebook
or


Warning: Illegal string offset 'agree_terms' in /var/www/html/res/smarty/templates_c/02c00e6be497b79e8a84255ac801295e88eb969e.file.popup.tpl.php on line 79

Warning: Illegal string offset 'agree_terms' in /var/www/html/res/smarty/templates_c/02c00e6be497b79e8a84255ac801295e88eb969e.file.popup.tpl.php on line 79Warning: Illegal string offset 'name' in /var/www/html/res/smarty/templates_c/02c00e6be497b79e8a84255ac801295e88eb969e.file.popup.tpl.php on line 87

Warning: Illegal string offset 'email' in /var/www/html/res/smarty/templates_c/02c00e6be497b79e8a84255ac801295e88eb969e.file.popup.tpl.php on line 95

Warning: Illegal string offset 'confirm_email' in /var/www/html/res/smarty/templates_c/02c00e6be497b79e8a84255ac801295e88eb969e.file.popup.tpl.php on line 103

Warning: Illegal string offset 'password' in /var/www/html/res/smarty/templates_c/02c00e6be497b79e8a84255ac801295e88eb969e.file.popup.tpl.php on line 110
წესებს
წესებს
work, vacancies, jobs, job ads in Georgia, resume, CV, Tbilisi,
Log In

Choose profile type