სატესტო რეჟიმი
+Post Announcement
eng
 • geo
 • rus

განცხადება ვადაგასულია

 • 1562

Gori Published 06/07/2017 end: 18/07/2017 Vacant Positions 1 sallary 1690

+ bonus
min. experience 4 year


This anounsment contain only Georgian text. please use Georgian version.

ფუნქციები

 •     წარმოადგენს სამსახურს მასზე დაკისრებული უფლება-მოვალეობების განხორციელებისას; 
 •     ხელმძღვანელობს და წარმართავს სამსახურის საქმიანობას;
 •     აძლევს მითითებებს და დავალებებს სამსახურის თანამშრომლებს;
 •     ზედამხედველობს სამსახურის თანამშრომლების მიერ სამსახურებრივი მოვალეობების ჯეროვან შესრულებას, ახორციელებს მათ მიერ აკადემიის შინაგანაწესის შესრულების კონტროლს;
 •     ხელს აწერს და ვიზირებას უკეთებს სამსახურში მომზადებულ დოკუმენტებს;
 •     შეიმუშავებს და რექტორს დასამტკიცებლად წარუდგენს შიდა აუდიტის სტრატეგიულ და წლიურ გეგმებს;
 •     აუდიტორული შემოწმების ინდივიდუალურ გეგმას დასამტკიცებლად წარუდგენს რექტორს;
 •     შეიმუშავებს სამსახურის საქმიანობის წესებს და პროცედურებს; 
 •     ახორციელებს მონიტორინგს შიდა აუდიტის წლიური გეგმის შესრულებაზე და სამსახურის მიერ შიდა აუდიტის მეთოდოლოგიის გამოყენებაზე; 
 •     შიდა აუდიტორული შემოწმების პროცესში დანაშაულის/გადაცდომის ნიშნების აღმოჩენის შემთხვევაში დაუყოვნებლივ აცნობებს რექტორს შემდგომი რეაგირების მიზნით;
 •     შიდა აუდიტის ობიექტს წარუდგენს შიდა აუდიტორული შემოწმების ანგარიშის პროექტს და განუსაზღვრავს გონივრულ ვადას საკუთარი მოსაზრებისა და რეკომენდაციების შესრულების სამოქმედო გეგმის წარმოსადგენად;
 •    რექტორს წარუდგენს საბოლოო შიდა აუდიტორულ ანგარიშსა და რეკომენდაციების შესრულების სამოქმედო გეგმას;
 •     თანამშრომლობს ჰარმონიზაციის ცენტრთან და მოთხოვნის შემთხვევაში აწვდის მას შესაბამის დოკუმენტაციასა და ინფორმაციას;
 •     შეიმუშავებს შიდა აუდიტის ხარისხის უზრუნველყოფისა და გაუმჯობესების პროგრამას და უზრუნველყოფს მის განხორციელებას;
 •     რექტორს წარუდგენს წინადადებებს სამსახურის სტრუქტურისა და საშტატო განრიგის ოპტიმიზაციის, სამსახურის თანამშრომლების წახალისების ან მათთვის დისციპლინური პასუხისმგებლობის დაკისრების შესახებ; 
 •     შუამდგომლობს იმ სახსრების, მოწყობილობებისა და ინვენტარის გამოყოფაზე, რაც აუცილებელია სამსახურის ფუნქციებისა და ამოცანების შესასრულებლად;
 •     შუამდგომლობს სამსახურის თანამშრომელთა კვალიფიკაციის ამაღლებისა და გადამზადების თაობაზე; 
 •     უზრუნველყოფს კონტროლს სამსახურის ამოცანებისა და კომპეტენციაში შემავალი საკითხების შესრულებაზე; 
 •     ითვალისწინებს ჰარმონიზაციის ცენტრის მიერ საქართველოს კანონმდებლობის ფარგლებში გაცემულ შესაბამის რეკომენდაციებსა და მითითებებს;
 •     ახორციელებს კანონმდებლობით, შიდა აუდიტის სამსახურის დებულებითა და აკადემიის რექტორის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტებით განსაზღვრულ სხვა ფუნქციებს.

 

 

საკონკურსო თემატიკა

 •   საქართველოს კონსტიტუცია;
 •   საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი;
 •   საქართველოს საგადასახადო კოდექსი;
 •  „სახელმწიფო შიდა ფინანსური კონტროლის შესახებ" საქართველოს კანონი;
 •  „ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ" საქართველოს კანონი;
 •  „სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის შესახებ" საქართველოს კანონი;
 •   საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი;
 •  „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის შესახებ" საქართველოს კანონი;
 •  „შიდა აუდიტორთა ეთიკის კოდექსის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 3 ივლისის №1016 განკარგულება;
 •   სსიპ - დავით აღმაშენებლის სახელობის საქართველოს ეროვნული თავდაცვის აკადემიის წესდება;
 •   ადმინისტრაციული სამართალი;
 •   განათლების კანონმდებლობა;
 •   სამხედრო კანონმდებლობა.


დამატებითი მოთხოვნები

 •  მაგისტრი ან მაგისტრთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი (სასურველია ეკონომიკური ან იურიდიული მიმართულებით);
 •  აუდიტის სფეროში არანაკლებ 4 წლის მუშაობის გამოცდილება;
 •  კომპიუტერული პროგრამების (Microsoft Office Word; Microsoft Office Excel; Microsoft Office Outlook) ფინანსთა სამინისტროს ხაზინის პროგრამა (Etreasury), სახელმწიფო შესყიდვების პროგრამა (SPA) ცოდნა;
 •  სასურველია კანდიდატი ფლობდეს უცხო ენას.


პიროვნული უნარ-ჩვევები:

 •     ამოცანების ნათლად დასახვის უნარი;
 •     დავალებების სწორად გადანაწილების უნარი;
 •     გუნდური მუშაობის უნარი;
 •     მოტივირების უნარი;
 •     დროის მართვის უნარი;
 •     რამდენიმე პრიორიტეტულ საკითხზე პარალელურად მუშაობის უნარი;
 •     ხარისხზე ორიენტაცია;
 •     პრობლემების განსაზღვრა და დროულად გადაწყვეტის უნარი;
 •     ალტერნატიულ გეგმებზე მუშაობის უნარი;
 •     კომუნიკაბელურობა;
 •     მოლაპარაკების წარმართვის უნარი;
 •     პრეზენტაციებისა და შეხვედრების წარმართვის უნარი.

 

 

თანამდებობრივი სარგო: 2112 ლარი (ხელზე ასაღები: 1690 ლარი)

 

დამატებითი ინფორმაციისათვის იხილეთ ბმული:

https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/44072?active=1

 
ეროვნული თავდაცვის აკადემია
101-500
Employee

ეროვნული თავდაცვის აკადემია

More

Announcements 0

ეროვნული თავდაცვის აკადემია

work, vacancies, jobs, job ads in Georgia, resume, CV, Tbilisi,
registration

აირჩიეთ რეგისტრაციის ტიპი


Log in with Facebook
or


Warning: Illegal string offset 'agree_terms' in /var/www/html/res/smarty/templates_c/02c00e6be497b79e8a84255ac801295e88eb969e.file.popup.tpl.php on line 79

Warning: Illegal string offset 'agree_terms' in /var/www/html/res/smarty/templates_c/02c00e6be497b79e8a84255ac801295e88eb969e.file.popup.tpl.php on line 79Warning: Illegal string offset 'name' in /var/www/html/res/smarty/templates_c/02c00e6be497b79e8a84255ac801295e88eb969e.file.popup.tpl.php on line 87

Warning: Illegal string offset 'email' in /var/www/html/res/smarty/templates_c/02c00e6be497b79e8a84255ac801295e88eb969e.file.popup.tpl.php on line 95

Warning: Illegal string offset 'confirm_email' in /var/www/html/res/smarty/templates_c/02c00e6be497b79e8a84255ac801295e88eb969e.file.popup.tpl.php on line 103

Warning: Illegal string offset 'password' in /var/www/html/res/smarty/templates_c/02c00e6be497b79e8a84255ac801295e88eb969e.file.popup.tpl.php on line 110
წესებს
წესებს
work, vacancies, jobs, job ads in Georgia, resume, CV, Tbilisi,
Log In

Choose profile type