სატესტო რეჟიმი
+განცხადების დამატება
geo
  • eng
  • rus
დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტო
დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტო

დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტო

შესახებ

  სსიპ – დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტო (შემდგომში – სააგენტო) არის დამოუკიდებელი საჯარო სამართლის იურიდიული პირი, რომელიც შექმნილია „დეპოზიტების დაზღვევის სისტემის შესახებ“ საქართველოს კანონის საფუძველზე. სააგენტო თავის საქმიანობას წარმართავს საქართველოს კონსტიტუციის, საერთაშორისო ხელშეკრულებების, „დეპოზიტების დაზღვევის სისტემის შესახებ“ საქართველოს კანონის, სააგენტოს დებულებისა და სხვა სამართლებრივი აქტების შესაბამისად. სააგენტო დასახული მიზნებისა და დაკისრებული ფუნქციების განსახორციელებლად სარგებლობს სპეციალური უფლებაუნარიანობით, საკუთარი სახელით იძენს უფლებებსა და მოვალეობებს, დებს გარიგებებს და უფლებამოსილია, სასამართლოში გამოვიდეს მოსარჩელედ და მოპასუხედ. სააგენტო დამოუკიდებელია თავის ყოველდღიურ ოპერაციებსა და საქმიანობაში. სხვა ორგანოს უფლება არ აქვს, ჩაერიოს მის საქმიანობაში, გარდა „დეპოზიტების დაზღვევის სისტემის შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული შემთხვევებისა.

  • საქმიანობის სფერო

    საჯარო სექტორი

  • განცხადებები 0

არქივი

დასახელება
ორგანიზაცია
ხელფასი
მდებარეობა
თარიღი
ვაკანსიები, vakansiebi, ვაკანსია, დასაქმება, dasaqmeba, vakansia
ავტორიზაცია

აირჩიეთ ავტორიზაციის ტიპი