სატესტო რეჟიმი
+განცხადების დამატება
geo
 • eng
 • rus
ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია
ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია

ქ. ბათუმის მერია

შესახებ

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის აპარატის საქმიანობის პრინციპებია:

 1. მოქალაქეთა კონსტიტუციური უფლებებისა და თავისუფლებების დაცვა;
 2. კანონის წინაშე თანასწორობა;
 3. საქმიანობა კანონმდებლობის საფუძველზე;
 4. დისკრეციული უფლებამოსილების განხორციელება კანონმდებლობის საფუძველზე;
 5.  საქმიანობის განხორციელება საჯარო და კერძო ინტერესების ურთიერთგა­წონას­წო­რებით;
 6.  მიუკერძოებლობა;
 7.  საქვეყნოობა და საჯაროობა;
 8.  სამართლებრივი სახელმწიფოს საქმიანობის სხვა პრინციპები.

 

აპარატის უფლებამოსილებებია:

 1.  მერისათვის ხელშეწყობა საკრებულოსათვის შესაბამისი სამართლებრივი აქტების პრო­ექტების წარდგენის განხორციელებაში;
 2.  მერისათვის, ვიცე-მერისათვის, მერის მოადგილეებისათვის კანონმდებლობით მი­ნი­ჭე­ბული უფლებამო­­სილების განხორციელებაში ხელშეწყობა;
 3.  მერიის სტრუქტურული ერთეულებისა და მერის წარმომადგენლების საქმიანობის კოორდინაცია, მერიის სტრუქტურულ ერთეულებში მომზადებული სამართლებრივი აქტე­ბის პროექტების ექსპერტიზა;
 4.  მერის სამართლებრივი აქტების, ხელშეკრულების და სხვა ოფიციალური დოკუმენ­ტა­ციის პროექტების მომზადება და /ან შეთანხმება;
 5.  მერიის (მერის) და მისი სტრუქტურული ერთეულების წარმომადგენლობა საქართვე­ლოს საკონსტიტუციო სასამართლოში და საქართ­ველოს საერ­თო სასამართ­ლოებ­ში, პროკურა­ტურის ორგანოებში, სხვა სამართალდამცავ ორგანოებში, ასევე სხვა სახელმწიფო ორ­გა­­ნოებ­თან და ორგანიზაციებთან ურთიერთობისას. ასევე იმ ორგანოების (ორგანიზაციების, თანამ­დე­ბობის პირების) წარმომადგენლობა საქართველოს საერთო სასამარ­თლოებში, რომ­ლე­ბ­­საც სა­ქარ­თვე­ლოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღევევათა კოდექსით თვითმმართველი ერ­თე­ულისათვის მიკუთვნებული კომპეტენციის ფარგლებში შესაბამისი აქტით მიენიჭათ ად­­­მინის­ტრა­ციული სამართალდარღვევის საქმისწარმოება (მხოლოდ სამართალდარღვევის საქ­მის ან/და საჩივრის სასამართლოში განხილვისას);
 6.  საიდუმლო საქმისწარმოებისა და საიდუმლო რეჟიმის დაცვის უზრუნველყოფა მოქ­მედი კანონმდებლობის შესაბამისად;
 7.  მერიაში საჯარო ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა და ა.შ.

ვიდეო გალერეა

 • ტელეფონი

  (0422) 27 26 06  

 • ელ-ფოსტა

  info@batumi.ge

 • საქმიანობის სფერო

  საჯარო სექტორი

 • განცხადებები 0

არქივი

დასახელება
ორგანიზაცია
ხელფასი
მდებარეობა
თარიღი
ვაკანსიები, vakansiebi, ვაკანსია, დასაქმება, dasaqmeba, vakansia
ავტორიზაცია

აირჩიეთ ავტორიზაციის ტიპი