სატესტო რეჟიმი
+განცხადების დამატება
geo
 • eng
 • rus
აჭარის ა/რ მთავრობის საქვეუწყებო დაწესებულება - საავტომობილო გზებისა და სამელიორაციო სისტემების მართვის დეპარტამენტი
აჭარის ა/რ მთავრობის საქვეუწყებო დაწესებულება - საავტომობილო გზებისა და სამელიორაციო სისტემების მართვის დეპარტამენტი

ააჭარის ა/რ მთავრობის საქვეუწყებო დაწესებულება - საავტომობილო გზებისა და სამელიორაციო სისტემების მარ

შესახებ

  საავტომობილო გზებისა და სამელიორაციო სისტემების მართვის დე-პარტამენტი (შემდგომში - დეპარტამენტი) არის აჭარის ავტონომიური რეს-პუბლიკის მთავრობის (შემდგომში - მთავრობა) საქვეუწყებო დაწესებულება, რომელიც აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე ახორციელებს კანონმდებლობითა და ამ დებულებით მისთვის მიკუთვნებულ უფლებამოსილე-ბებს.

   დეპარტამენტი თავის საქმიანობაში ხელმძღვანელობს საქართველოსა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუციებით, საქართველოს კა-ნონებით, "აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის სტრუქტურის, უფლებამოსილებისა და საქმიანობის წესის შესახებ" აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონით, ამ დებულებითა და სხვა შესაბამისი ნორმატიული აქტებით.

   დეპარტამენტი ანგარიშვალდებულია მთავრობისა და საქართველოს შესაბამისი სამთავრობო დაწესებულების წინაშე.

   დეპარტამენტს აქვს დასრულებული ბალანსი, ანგარიში აჭარის ავ-ტონომიური რესპუბლიკის ხაზინაში, ხარჯთაღრიცხვა, ბეჭედი საქართველოს მცირე სახელმწიფო გერბის და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის გერბის გამოსახულებით და საკუთარი სახელწოდების აღნიშვნით.

  დეპარტამენტი ფინანსდება აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან.

ვიდეო გალერეა

 • ტელეფონი

  +995 (422) 24-73-66  

 • ელ-ფოსტა

  info@ajararoads.ge

 • საქმიანობის სფერო

  ტრანსპორტი და გადაზიდვები; საჯარო სექტორი

 • განცხადებები 0

არქივი

ვაკანსიები, vakansiebi, ვაკანსია, დასაქმება, dasaqmeba, vakansia
ავტორიზაცია

აირჩიეთ ავტორიზაციის ტიპი