სატესტო რეჟიმი
+განცხადების დამატება
geo
 • eng
 • rus
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

აჭარის ა/რ სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

შესახებ

აჭარის ა/რ სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მმართველობის სფეროში შედის აგროსასურსათო, აგროგადამამუშავებელი, ნიადაგის ნაყოფიერების გაზრდის, მემცენარეობის, მეცხოველეობის, მეთევზეობის, აგროსაინჟინრო და ვეტერინარიის დარგები.

 

სამინისტროს ამოცანებია:

 1. რეგიონის სოფლის მეურნეობის დარგის პოლიტიკის შემუშავება და მართვა;
 2. სოფლის მეურნეობის ცალკეული დარგებისა და მიმართულებების განვითარების მიზნით შესაბამისი სტრატეგიების შემუშავება;
 3. სოფლის მეურნეობის დარგის სამართლებრივი ბაზის ჩამოყალიბებისა და სრულყოფის მიზნით, კანონპროექტებისა და სხვა ნორმატიული აქტების პროექტების მომზადება ან მათ მომზადებაში მონაწილეობის მიღება;
 4. აგრარული რეფორმების განხორციელების ხელშეწყობა ეროვნული ტრადიციებისა და საერთაშორისო გამოცდილების გათვალისწინებით;
 5. სოფლის მეურნეობის პირველადი პროდუქციის გადამუშავებისა და სასურსათო პროდუქციის წარმოების ხელშეწყობა;
 6. სასოფლო-სამეურნეო წარმოების საშუალებებსა და ახალ ტექნოლოგიებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა;
 7. სოფლის მეურნეობის პროდუქციისა და სურსათის წარმოებასა და რეალიზაციაში საერთაშორისო გამოცდილების დანერგვის ხელშეწყობა;
 8. კომპეტენციის ფარგლებში, სურსათის უვნებლობისა და ხარისხის უზრუნველყოფის პოლიტიკის შემუშავებაში მონაწილეობა;
 9. სასელექციო, სანერგე, სანაშენე, მეთესლეობის, ჯიშთა გამოცდისა და მცენარეთა დაცვის საქმიანობის განვითარების ხელშეწყობა;
 10. საერთაშორისო გამოცდილების გათვალისწინებით აგრარული ექსტენციის განვითარება;
 11. რეგიონში არსებული სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის კონსოლიდაციის, რაციონალური გამოყენების, ნაყოფიერების გაზრდისა და შენარჩუნების ხელშეწყობა;
 12. სოფლის მეურნეობის დარგში დასაქმებული მეურნე სუბიექტების საკონსულტაციო მომსახურების, პროფესიული  ცოდნის  დაუფლებისა  და  კვალიფიკაციის  ამაღლების   ორგანიზებისათვის  ხელშეწყობა;
 13. რეგიონში ბიოაგროწარმოების ხელშეწყობა და ა.შ.

ვიდეო გალერეა

 • ტელეფონი

  0422 24 78 41  

 • ელ-ფოსტა

  contact@moa.ge

 • საქმიანობის სფერო

  სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მებაღეობა; საჯარო სექტორი

 • განცხადებები 0

არქივი

დასახელება
ორგანიზაცია
ხელფასი
მდებარეობა
თარიღი
ვაკანსიები, vakansiebi, ვაკანსია, დასაქმება, dasaqmeba, vakansia
ავტორიზაცია

აირჩიეთ ავტორიზაციის ტიპი